Monthly Archives: February 2014

Антропологическата революция: Въпросът за Другия и културното многообразие като фактор за оцеляването на човека

Андре Бретон - Надя

Андре Бретон – Надя

 

Бретон – Надя

Лакан – Въпросът за Другия и принципът на огледалото

Юнг за индианците пуебло – краят на европоцентризма

Леви-Строс – примитивните общества не са примитивни

Маргарет Мийд – малките групи хора са тези, които носят промяната

Стенли Милграм и Дънкан Уотс – принцип на социалните мрежи, “Светът е малък”

Маршал Маклуън – светът като глобално село

Едгар Морен – Земята-родина и еко-хуманизма, краят на антропоцентризма

Дмитрий Лихачов – екология на културата и и универсални права

Ромен Гари – Без култура човек се дехуманизира

Цветан Тодоров – откъзът да възприемем Другия, затварянето на разума ни за фактите и идентификацията ни с доброто ни води към безличието на злото

Лилия Сазонова – културните аспекти на устойчивото развитие

Хеерт Хофстеде – Културното многообразие и способността ни за междукултурна комуникация са ключов фактор за оцеляването ни като вид

Джарет Даймънд – и държавните и бездържавните традиционни култури имат своите плюсове и минуси при уреждане на обществото. Мачтата на Даймънд е в диалога им едни с други те да почерпят опит и практики едни от други и така да компенсират и да ограничат най-тежките си недостатъци.

Екологизъм: екологична критика на Модерността в глобалната епоха

Смята се, че зелените идеи се появяват още с началото на манията по научно-техническия прогрес и с първите признаци на индустриализацията. Както често се случва “зелени” идеи се появват първо в произведенията на големите писатели - ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК…Тази тенденция подвежда някои автори да тълкуват “зеленото” като произхождащо от романтизма и от ромнатичното природолюбие като идеализиране и свръхоценностяване на природата, противопоставена на жалката модерна социално-политическа реалност. “Екологизмът” всъщност обаче произлиза не от романтичните блянове и сънища на някакви симпатични идеалисти и фантазьори, а тъкмо обратното – от “здравия разум” на Просвещението и от производния му християнски хуманизъм, но най-вече от областта на точните науки – математика, физика, химия, биология, медицина… в новата наука и новата научна парадигма от края на ХІХ и началото на ХХ век като се започне от Дарвин и Фройд, Хйзенберг и Айнщайн и се стигне до завършени, самостойни и влиятелни научни светогледи като холизма, теорията на системите, квантовата “логика”, кибернетиката и синергетиката, процесуалната философия, теории за “всичкото” и за мета-еволюцията, теории на катастрофите, на хаоса, не неопределеността и на комплексността, теориите на сложните системи и методите на интер- и трансдисциплинността. Разбира се, принос към осмислянето и развитието на тези теории има хуманистката традиция в науките за човека и за обществото – особено автори като Карл Г. Юнг, Жак Лакан, Клод Леви-Строс, Рут Бенедикт, Маргарет Миййд, Хана Аренд, Ерих Фром, Ейбрахам Маслоу, Николас Луман, Ричард Гиърц, Едгар Морен, Дени дьо Ружмон, Ален Турен, Цветан Тодоров…

Ðåé÷úë Êàðñúí

Рейчъл Карсън

 
Зелената къща на арх. Георги Георгиев край Белоградчик

Зелената къща на арх. Георги Георгиев край Белоградчик

Още по темата:

Гру Харлем Брундланд

Гру Харлем Брундланд

Устойчиво развитие:

Какво да разбираме под термина „устойчиво развитие”? През 1980 г. Международният съюз за съхранение на природата публикува доклад, озаглавен „Световна стратегия за съхранение“, където за първи път се появява терминът „устойчиво развитие“ (sustainabledevelopment).През 1987 г. Световната комисия за околна среда и развитие към ООН публикува историческия си доклад „Нашето общо бъдеще“ (OurCommonFuture), известен още като „Докладът Брунтланд“, на името на норвежката министър-председателка Гру Харлем Брунтланд. В него за първи път се предлага официална дефиниция на понятието устойчиво развитие: „Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности. Две са идеите, които са неразривно свързани с това понятие: идеята за „потребности“, и по-специално насъщните нужди на най-ощетените, и идеята за ограничения, които съвременното състояние на технологиите и на социалната организация налагат върху способността на околната среда да посрещне днешните и бъдещите ни потребности.“ 1992 г. в Рио де Жанейро се провежда Втората среща на върха за Земята. На този форум терминът „устойчиво развитие“ се налага официално и започва широко да се разпространява в медиите. На същия форум е прието споразумението от Рио и е създаден „Дневен ред за 21 век“, който предвижда разработване на глобални и локални планове за устойчиво развитие.

Дефиницията за устойчиво развитие на комисията Брунтланд, която се основава на опазване на околната среда и предвидливо използване на природните ресурси, е видоизменена с въвеждането на дефиницията за „трите стълба“, чието интегрирано и хармонично взаимодействие чертае алтернатива за развитие: икономически просперитет, социална справедливост, съхранена околна среда. През 1992 г. е подписан Договорът от Маастрихт, който превръща Съюза на европейските общности в Европейски съюз. Съюзът приема устойчивото развитие като суверенен приоритет.През 1994 г. е публикувана Хартата от Аалборг за устойчивите градове в рамките на Европа. През 2000 г. е приета Лисабонската стратегия на Европейския съюз. Основен стълб в стратегията е изграждането на ЕС като „икономика на знанието“. През 2005 г. договорът от Киото за намаляване на парниковите газове в атмосферата влиза в сила в рамките на Европейския съюз. Поставено е началото на амбициозна мащабна политика за превръщането на ЕС в световен лидер в борбата с климатичните промени. През същата година Генералната асамблея на ООН очертава периода 2005-2014 г. като Десетилетие на образованието за устойчиво развитие. Устойчивото развитие е вписано като една от основните цели на Хилядолетието на развитието, набелязани и приети от всички страни-членки на ООН. До момента България не разполага с официална държавна Стратегия за устойчиво развитие. Терминът Sustainable Developmen е въведен в широка употреба, но често е критикуван за неяснота и двусмисленост. Преводът на български като “устойчиво развитие” също не е напълно точен, тъй като предполага известна двусмисленост и неяснота. Развитието не може да бъде устойчиво пространствено, защото означава непрекъснато движение и промяна. В случая устойвостта е в смисъл на развитие, което е продължително, самоусъвършенстващо сe във времето… което е перспективно, не само за настоящето, но най-вече за едно близко и за едно по-далечно бъдеще. Устойчиво развитие е развитие, което има бъдеще…

 

                Тук ще откриете статии, от които ще научите повече за класическите зелени идеи или ще откритете класически произведения на мисълта и на изкуството, свързани с културата на екологизма -

ThumbnailГледайте целия филм “Home”  - ЕТО ТУК !

Световноизвестният фотограф Ян Артюс-Бертран прави режисьорския си дебют с този екологичен документален филм, продуциран от Люк Бесон, и с гласа на Глен Клоуз. Заснет в 54 страни и 120 места повече от 217 дни, Home представя многото чудеса на планетата Земя от изцяло въздушна перспектива. Филмът предоставя уникалната възможност да станем свидетели на нашата променяща се природа и среда от изцяло нова гледна точка. След цели 200,000 години на Земята, днес само за четвърт век човечеството е разстроило необратимо сложния баланс на планетата ни. Някои учени твърдят, че остават по-малко от 10 години, за да променим моделите си на потребление, преди вредата да е станала непоправима. Създаден, за да вдъхновява и да насърчи дебат, Home подтиква и към действие тук и сега, за да не погубим още утре общия ни дом – единственият дом на човека.

Новата парадигма на екологизма се различава от класическите парадигми на Модерността, така както дървото се различава от пирамидата. Докато парадигмите на Модерността, на индустриализма и на хипермодерността се отличават със своя елементарен егоизъм и егоцентризъм в нравствено-ценностно отношение и със своя милитаристичен и грабителски характер, основан върху постоянна конфронтация и фрагментаризация, свръхексплоатация и свръхконсумация, обсесия за свръхмерна власт, команден принцип и постоянна експанзия, механичност и машиналност, патологична грандомания и оценностяване на липсата на ценности и фаворизиране на количествените за сметка на качествените характеристики на благата, то новата парадигма на екологизма е основана на съсвсем други ценности и на съвършено нова логика – тази на отговорното стопанство, на ценността на живота и на сложните органични системи, които се отличават с качествата на взаимовръзка-синергия, холизъм-цялостност, комплексност-сложност, както и с оценностяване на всеки мялък детайл, на различието и многообразието, на естественото и орагничното, на самоорганизацията и на качествените характеристики, позволяващи всеки обект и всяка система на оценностяване да се разглежда и като субект на ценността.

Част от разликите между парадигмите на Модерността и на индустриализма и младите “зелени” парадигми на екологицзма и устойчивото развитие могат да се обобщят в следната схема:

МОДЕРНОСТ-ИНДУСТРИАЛИЗЪМ ЕКОЛОГИЗЪМ-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
елементарност комплексност-сложност
Проста механична системност – машини Сложна органична системност – организми
Фрагментаризация – разчеленение на действителността Сложна мрежа от взаимосвързаности – синергия
Алиенация – отделеност и отчужденост – изолация на обектите Цялостност- неразчленимост на действителността – холизъм
Команден принцип на властта Самоорганизация и автопоеза
Оценностяване на количествените характеристики Оценностяване на качествените характеридстики
Грандомания и ценност на командните елементи в системите Ценност на малкото и на вески един детайл от системите
Безогледна консумация тук и сега Отговорно стопанисване с мисъл за бъдещето
Експлоатация до пълно изчерпване на ресурсите Принцип за възобновяемост на благата и неразхищение на енергията: „ограничавай-използвай отново-рециклирай“ (reduce-reuse-recycle)
Експанзия и глобална монополизация Локализация и ограничаване на общностите
Конфронтация и противопоставяне на всеки два елемента Търсене на хармония, съгласие, взаимосвързаност
Милитаризъм, мачизъм, агресия и насилие Пацифизъм, равнопоставеност на половете, мир и диалогичност
Цинизъм и безстрастност Емоционалност и защита на нравствени ценности
Униформизация, обезличаване и конформизъм Оценностяване на вяска форма на многообразие, на различието, на личностното начало
Егоцентризъм – само аз съм важен и само аз съм ценен Екоцентризъм – всичко е важно и затова аз съм ценен
Ценност на машината Ценност на човека и на живота
прекаленост умереност

Къде могат да се търсят предшествениците на новите идеи на екологизма? Някои анализи ги свързват с романтизма, а други с левите движения, но това заключение се дължи на някои повърхностни характеристики и съ сигурност не е коректно. Романтизмът е част от парадигмите на модерността в качеството си на едната страна от модерните опозиции наука-изкуство, обективно-субективно, консервативно-либерално, романтично-реалистично и т.н. Рожби на романтизма са фашистките и болшевистките режими, идеите за върховенството на човека над всичко останало, за равенството на човека с бог и за безкрайния прогрес и светлото бъдеще. Със сигурност тези форми на романтичното нямат нищо общо с екологизма и с новите “зелени” ценности. Същото се отнася и за левите движения на нархисти, комунисти, социалисти и пр., които като правило са част от рамантичната култура, част са от Модерността в качеството си на класическата за нея опозиция ляво-дясно и се основават на милитаристични ценности, свързани с насилието, доминацията и командния принцип. В политическо и в идейно отношение екологичните парадигми са много по-близо до гандизма, отколкото до лявото или дясното в класическия му евро-атлантически контекст.

Корените на екологизма би трябвало да се търсят не толкова в романтизма с неговото обожествяване на природата, а по-скоро в класическите идеи на Просвещението за цеността на съзнанието, познанието и на образованието, на справедливостта и истината, на свободната воля на човека и на категоричния нравствен императив и на идеята за естествената органична същност на човешките същества.

[...]

22.01.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката – част 1: дискусия, вдъхновена от филма “Free Energy: The Race to Zero Point”

„Ако имаме безплатна енергия, те вече няма да имат властта над нас“

(Милтън Купър)

Вода – извор на живот и проводник на емоция

Семинарът беше открит с прожекция на нашумелия научно-популярен филм “Великата тайна на водата”.  В него е представена тезата,  че водата е приемник и проводник на ментално замърсяване. Тя реагира на емоции и и е съхранител на информация. В нея е възникнал животът на тази планета и тя е основна част от екосистемите.

След прожекцията на филма последва презентация за оценка на качеството на природните води, която беше изнесена от проф. д.х.н. Васил Симеонов.  

“ВОДА”

Водата се използва в почти всички сфери на човешката дейност и съставлява над 70% от човешкото тяло. През XX век населението на света се е утроило, а водопотреблението се е увеличило 6 пъти. Над 1 млрд. души по света (съизмеримо с населението на ЕС и САЩ, взети заедно) нямат достъп до чиста вода.   [...]

ГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ :

ВРЪЗКА към ФИЛМА: ТУК

* * *

 

Критика на глобалните неравенства: антиглобализъм и алтерглобализъм – движение за алтернативна глобализация

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА – ГЛОБАЛИЗЪМ, АНТИГЛОБАЛИЗЪМ, АЛТЕРГЛОБАЛИЗЪМ:

Какво представлява днешната хипермодерна индустриална глобализация?

През погледа на изкуството:

Roger Waters – It’s a Mirracle

Miraculous you call it babe

You ain’t seen nothing yet

They’ve got Pepsi in the Andes

Mcdonalds in Tibet

Yosemite’s been turned into

A golf course for the Japs

The Dead Sea is alive with rap

Between the Tigris and Euphrates

There’s a leisure centre now

They’ve got all kinds of sports

They’ve got Bermuda shorts

The had sex in Pennsylvania

A Brazilian grew a tree

A doctor in Manhattan

Saved a dying man for free

It’s a miracle

Another miracle

By the grace of God Almighty

And pressures of marketplace

The human race has civilized itself

It’s a miracle

We’ve got a warehouse of butter

We’ve got oceans of wine

We’ve got famine when we need it

Got a designer crime

We’ve got Mercedes

We’ve got Porsche

Ferrari and Rolls Royce

We’ve got a choice

She said meet me

In the Garden of Gethsemane my dear

The Lord said Peter I can see

Your house from here

An honest man

Finally reaped what he had sown

And farmer in Ohio has just repaid a loan

It’s a miracle

Another miracle

By the grace of God Almighty

And pressures of marketplace

The human race has civilized itself

It’s a miracle

We cower in our shelters

With our hands over our ears

Lloyd-Webber’s awful stuff

Runs for years and years and years

An earthquake hits the theatre

But the operetta lingers

Then the piano lids comes down

And break his fucking fingers

It’s a miracle

Още за глобализацията:

Някои мнения за глобализацията:

Антъни Макгрю: Според МакГрю трябва да се прави съществена разлика между глобализацията като идеологема и като реални процеси. Думата “глобализация” все по-често обозначава идеологията на глобалния капитализъм или идеологиите на неговите противници, и все по-рядко е израз на реалните глобални процеси, които протичат в обществата по света в момента. Според МакГрю като реални процеси не съществува една глобализация, а множество процеси на глобализация – в търговията, в комуникациите, в културата. Всички тези процеси са противоречиви и нееднородни и не могат да се обединят под общ знаменател в никаква единна концепция що е глобализация изобщо, тъй като не сме в състояние да предвидим до какви резултати ще доведат тези едва начеващи процеси.

Дейвид Леман: Британският антрополог Дейвид Леман твърди, че в днешния свят практически не съществува действителна глобализация, а изкуствено наложена насилствена хегемония на глобалния капитализъм. Според него единствената истинска глобализация е духовната и културната глобализация, която се налага чрез общи нравствени, духовни и ценности принципи и общи културни кодове, които проникват на всички нива на обществото, включително до нивото на вярата, ценностите, поведението и възприятията на отделния индивид. Духовни ценности, които да бъдат споделяни общностно от хората по света де факто липсват в икономическата глобализация, за която има само един утилитарен принцип – печалбата на всяка цена. Според Леман единствената състояла се досега в световната история истинска глобализация е религиозната – разпространението на будизма, на християнството, на исляма. Тази глобализация обаче никога не може да бъде глобална, тъй като винаги създава нови разделения и нови противопоставяния на културите.

Юрген Хабермас – “кокаколизация” и “throw-awaypolitics“: Според Хабермас днешната глобализация няма нищо общо нито с християнския глобализъм от миналото, нито с просвещенческата идея на Кант за “общество на народите”, което се стреми “към вечния мир”. Нейният основен атрибут е “логиката” на стоките за еднократна употреба – всичко е временно и служи за краткотрайна полза, за печалба тук и сега, след което се изхвърля като ненужно, подобно на бутилките от кока-кола. Като цяло “кокаколизацията” се характеризира с повърхностност, неразумност, безпринципност, нетрайност и хаос. В политически аспект тя представлява триумф на временните решения, на липсата на общи принципи и ценности, на параванната (фасадната) демокрация, лишена от същности и съдържание, на безогледния фриволен популизъм.

Интересно е, че Хабермас заема метафората за кокаколизацията от образа на бутилката от кока кола във филма “Боговете сигурно са полудели”. Обществото на “throw-away” механизмите е чудесно онагледено в изкуството, например в антиутапичния роман на Джузепе Д’Агата “Америка Ох-кей”.

Джордж Ритзър: Глобализацията през погледа на американския социолог Джордж Ритзър – “макдоналдизация“:

Макдоналдизация – Американският социолог Джордж Ритзър открива един от особено тревожните аспекти на днешната глобализация и го нарича „макдоналдизация”. Под макдоналдизация Ритзър разбира навлизането на принципите на маркетинга на американските вериги от фаст-фууд ресторанти и на логиката на поточната линия във все по-разнородни и нестопански сфери в обществата в глобален мащаб – в политическата сфера, в културата, в науката, в морала, в религиите, в ценностната система и т.н. Принципите на макдоналдизацията според Ритзър са четири:

Ефективност

Изчислимост

Предвидимост

Тотален контрол

Четирите принципа на макдоналдизацията изискват пълно опростяване на социо-културните взаимовръзки с една единствена цел – максимална печалба с минимално вложен ресурс за крайно ограничена клика от печеливши монополи, които разполагат с тотален контрол върху сферата, от която печелят. Според Ритзър макдоналдизация води до особено негативни явления в социален аспект, защото «заместват нравствеността на човешките същества с тази на поточната линия»: Книгата “Макдоналдизация на обществото” от Джордж Ритзър на български език:

Глобалистите:

Кои са апологетите на глобализацията, на финансовия капитализъм, мултинационалните корпорации, индустриалното общество и статуквото след Втората световна война – “неолибертарианството”:

Апологетите на глобализацията съмнително напомнят в своите разсъждения за егоцентричната и етноцентричната логика на Хегел от “Философия на историята” – “ние сме най-съвършените, защото това сме си ние”. Според Хегел след дългото си историческо развитие Духът намира дома си в най-съвършеното човешко творение – Пруската монархия, на която и самият Хегел е в служба.

Франсис Фукуяма: За Фукуяма историята на човечеството вече е преключила, тъй като е достигнала в развитието си до непреодолимо съвършенство – северно-американската икономическа и политическа система на САЩ.

Самюел Хинтингтън: За Хънтингтън все пак съществуват и други цивилизации, освен тази на САЩ но всички те са лоши, антихуманни и крайно несъвършени. Ето защо големият избор на човечеството е да вземе правилната страна във “войната на цивилизациите” и да унищожи всички други цивилизации и култури, които оспорват, нападат и се стремят да погубят естественото съвършенство на цивилизацията на САЩ.

Кои са противниците на глобализацията:

Антиглобалистите:

Под антиглобализъм най-често се разбира антиамериканизма на бивши леви и комунистически мислители:

Жак Атали: като бивш член на френската комунистическа партия, Атали не е в състояние да надскочи идеологическата реторика на своята младост.

Ноам Чомски: изключително надарен блестящ мислител с подчертано леви политически идеи, любимец на всички противници на американизма и на новия световен ред на корпорациите.

Зигмунд Бауман: За Бауман новите неравенства в съвременността се измерват с новото “злато” – способността за бързо придвижване във времето и в пространството, както и в монопола над информацията. Според него „новите неравенства” предполагат криминализирането на света и появата на ново “крепостничество” в едно ново глобално Средновековие, по-мрачно от всяко познато ни минало. Преувеличавайки само един аспект от характеристиките на съвременния свят обаче, Бауман не взема под внимание нееднородността и нееднозначността на процесите на глобализация, които могат да имат и духовни или поне парадоксални ефекти, а също и пропуска да отбележи в анализа си огромните проблеми пред хората на планетата днес – надвисналата опасност от ядрена, екологична, технологична и социална катастрофа, които могат да се окажат по-фатални от което и да било мрачно средновековие и крепостничество.

Антиглобалистите подхранват с новата си реторика остарелите парадигми на контестацията – тези на анархисти, троцкисти, социалдемократи, нео-комунисти и комунари, десни и крайно десни националистически и фашистки групи.

Като цяло антиглобализмът е движение и настроение срещу глобализацията, но не за да се постигнат нови адекватни на съвременността форми на култура, общество и политика, а за да се фаворизират и идеализират безвъзвратно остарелите – традиционните общности, националните държави, комунистическите и фашистките режими.

Възможна ли е друга глобализация, основана на глобалните ценности, споделяни от осъзнатите индивиди и граждански групи по планетата ни, а не на либертарианската глобална икономика, поддържаща тоталитарното всевластие и своеволие на няколко самозабравили се хипер-корпорации.

Алтерглобализъм – Алетерглобализмът е движение за друга глобализация, неподчинена на контрола и репресиите на глобалните корпорации. Той е платформа за общуване и взаимно подпомагане на гражданското общество на глобално ниво. Ежегодните срещи на алтерглобалистите се осъществяват чрез организирания от тях Световен социален форум. Единственото алтерглобалистко издание у нас е вестникът Мон Дипломатик. Идейни предшественици на алтерглобалистите са сюрреалистите и битниците. Думите на френския поет сюрреалист Пол Елюар “Един друг свят е възможен и той е вътре в нашия свят” са взети за слоган на алтерглобализма от неговия кръстник Игнасио Рамоне, главен редактор на Мон Дипломатик.

Алтерглобалисти: Борбата с корпорацията за генно модифицирани храни Монсанто направи канадския фермер Пърси Шмайзер не само изявен алтерглобалист, но и лауреат на Нобелова награда. Друг фермер – алтерглобалист – французинът Жозе Бове, който лежа в затвора за демонтиране на ресторант на Макдоналдс и изкореняване на ГМО насаждения спечели немислима до сега победа на последните европейски избори в коалиция с френските Зелени. Ярки привърженици на алтерглобалистките идеи и практики са и личности като Салма Хайек, Шинейд О’Конър, Ману Чао.

Лица на алтерглобализма:

Игасио Рамоне избира сполучливото мото на алетрглобалистичното движение “Един друг свят е възможен” от произведение на големия френски поет сюрреалист Пол Елюар: “Един друг свят е възможен, но той е вътре в нашия свят“.

Жозе Бове: Лидерът на Селската конфедерация на Франция, който след като лежа в затвора за демонтиране на ресторант на Макдоналдс и изкореняване на ГМО насаждения, наскоро спечели немислима до сега победа на последните европейски избори в коалиция с френските Зелени.

Пърси Шмайзер: Запознайте се с борбата на канадския фермер Пърси Шмайзер с химическия гигант Монсанто:

ВИЖ ОЩЕ: Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения: лекция на Петър Канев – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

Антиглобализъм, глобализъм и алтерглобализъм – Каква е разликата между тях виж тук: Алтернативен глобализъм (алтерглобализъм) и Световният социален форум – Приложение за студенти

ВЪРНИ СЕ КЪМ: Модерност – лекция на Петър Канев

 

Критика на Модерността: критически подход към културата на комуникациите

 Критически подход към културата на комуникациите

Критическият подход е свързан с критическото и картезианско мислене и с хуманизма от епохата на европейското Просвещение: Декарт, Русо, Монтескьо, Кант, Лок. Този подход се разгръща в рамките на утопизма, марксизма и философията на живота (екзистенциализма) и достига своето единение във философията, характерна за представителите на Франкфурдската школа – Хайдегер, Фром, Адорно, Ханс Йонас, Хана Арент. Характерен е за т.нар. критици на цивилизацията като Лев Толстой, Михаил Бакунин,Освалд Шпенглер и Дени дьо Ружмон. В днешно време той става все по-актуален и е свързан с мислителите на новите социални движения  - от протестите през 1968 до Световния социален форум и движението за алтернативна глобализация: от Ноам Чомски до Нейоми Клайн. (вж. например “Шоковата доктрина“)

Критическият подход е свързан с идеи и стремеж за една по-добра, алтернативна Модерност, която да се основана наистина на принципите за свободата, равнопоставеност и братство между хората, за разумно общество, просвещение и човешко достойнство за всяко човешко същество:

виж още: Корени на алтернативната култура

КРИТИЧЕСКИЯТ ПОДХОД

се соновава на и обединява в едно следните идеи:

- хуманизъм (човеколюбие, човекът е ценен)

- просвещение (“да използваш разсъдъка си, без да се ръководиш от авторитети” , според Кант, човекът е самостоятелно мислещо същество)

- философия на живота (екзистенциализъм – животът е ценен, неповторим и първичен, а теориите са само обяснеения)

 критикуват дехуманизацията (обезчовечаването на живота)

- срещу централизация и за многообразие

критикуват монополите – срещу господството, но за властта като управление

- срещу команден принцип и за  диалог/комуникация

на основание :

  1. съществува човешка природа,която е добра и ценна по същността си (естествени права по рождение)

  2. човекът е мислещо същество т.е. критикува и предлага решения

  3. мислещият човек е просветен – духовно пълнолетен и не се ръководи от авторитети ,а от себе си

  4. злото е глупаво, неразумно и банално (обезличава човека)

ДЕХУМАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕКА: виж Приложението : Дехуманизация на човека – примери от изкуството – Приложение за студенти

Консуматорското общество и свръхконсумациятаса основен проблем на развитието от 50-те години на ХХ век. Ерих Фром осъжда Модерността като подчинена на притежателния модус на съществуване. Жан Бодрияр обръща внимание на друго свойство на съвременната ни свръхконсумация – способността да подменя автентичното с фалшификации и симулации – симулакри… Фалшивият свят на свръхконсумация, на игра на сенките, илюзиите и рекламите е бляскаво разкрит в романите на Фредерик Бегбеде…

- от Франкфурдската школа:

Ерих Фром:западната консуматорска цивилизация не е вече свободно и демократично общество, а общество на “бягство от свободата

FrommСпоред американския психоаналитик фройдо-марксист Ерих Фром, емигрант от Франкфурт поради еврейския си произход, разрушителната страна на човешката природа се дължи на частната собственост и обсесията за притежаване. Според него човешката личност търси своята пълноценност (принципът “да бъдеш“) и когато не я намира в собствените си качества, я замества с притежанието на предмети (принципът “да имаш“) – притежанието е своеборазен комплекс за малоценност, според Фром. Притежанието е „синдором на идолопоклонничеството“ към вещите, докато истинската пълноценност се състои в любов към живота, такъв какъвто е, но за да стегнем до тази любов, ние трябва да скъсаме с ограничената си представа за собственото си аз (егоизъм) и да преоткрием безкрайността на своята истинска същност. Това не се случва в Модерността според Фром, защото хората са уплашени от отговорността, която им дава свободата и предпочитат доброволно да се лишат от тази свобода и да се подчинята на някой друг, който да решава живота им вместо тях самите. Според Фром на този синдром се основават както фашизма и комунизма, така и съвременното капиталистическо общество на свръх-консумацията. Според Фром единствената общност, която е в състояние да променя тази зловремедна и опасна за човечеството система на Модерността – това са учениците и студентите, които все още са свободни и със свободни и търсещи умове, които могат да творят и да откриват и въвеждат нови форми на култура, поведение и обществена организация, осонвани на свободата и на любовта.

Теодор Адорно:Редът, прокламиращ сам себе си, не е нищо друго освен прикритие на хаоса.“, на “ограниченото еснафско-административно потисничество“, който е в основата на “буржоазното съзнание, което принизява всички духовни творения до проста функция, до нещо, съществуващо само заради нещо друго, и в края на краищата до консумативен артикул.

Ханс Йонас:Принципът Отговорност“, който Йонас формулира се основава на това, че всеки избор, който правим винаги има и положителни, и отрицатерни страни.

Ние не можем да предвидим всички последствия от всеки наш избор, но ако сме достатъчно умни, ще сме наясно, че всеки избор има и отрицателни последствия (както се казва в поговорката “и мед, и жило”). Затова няма правилни или неправилни избори – всички избори имат и плюсове и минуси. Обикновено обаче човек е изкушен да вижда и да припознава за себе си само плюсовете от своите избори, а за отрицателните им страни да си “измива ръцете” и да не поема отговорност за тях – това е принципът “плюсовете от моето действие са само за мен, а минусите – за всички останали”. В глобалната епоха например този принцип се прилага от мултинационалните корпорации като “печалбите и облагите са за корпорацията, а негативите и загубите са само за държавата, в която тя оперира”. Когато не поемем отговорността за негативите от нашите действия, нашите избори стават безотговорни. А тази масова безотговорност на човешките решения и действия в сегашната технологична епоха е в състояние да заплаши самото бъдеще на човешкия род и на цялата планета. Ето защо, според Йонас, добрият избор не е ефективният избор или изборът, който носи позитиви. Добрият избор е само отговорният избор – този избор, зад който заставаме като личности, давайки си сметка и за неговите негативни последици и поемайки цялата отговорност за тези неминуемите негативи. Когато човек е поел отговорността за негативните последици от изборите и действията си, той ще се стерми да ги тушира, разреши или преодолее или да развие позитивните ефекти, така че да си заслужават в сравнение с негативите, които пораждат. Отговорният избор е правилен и заради това, че води човека до грижовност, до лична загриженост за последнствията, които предизвика избора му.

Хана Арент:Тоталитаризмът и авторитаризмът са системи, които разрушават социалните връзки между хората и като резултат довеждат до смърт на обществото – в крайната им фаза в тях остават само нелегитимни диктатори и потиснати или манипулирани маси, но липсва жизнено общество, способно да изгражда собствени структури и да взема самостоятелни решения.

Всеки вид милитаристична или монополистична социална система води до същото – до социална дезинтеграция, разпад, катастрофа, гибел… Според Арент злото се състои не в някаква чудовищност или демоничност на човешката природа, а в отказа на човека да мисли и да решава самостоятелно и в готовността му да изпълнява чужди нареждания, независимо какви са те, автоматично и без да ги анализира. Според Арент, за която човек е само самостоятлено мислещото същество, отказът да мислиш със собествената си глава представлява не само обезличаване, но и обезчовечаване на човека. Според нея, здравата и самостоятелна мисъл е неотделимо свързана със здравите и самостоятелни чувства – който се отказва от собствени мисли, рискува да няма и собствени човешки чувства, да стане безчувствен. В този симсъл за нея злото не е нещо изключително, а е нещо банално – то може да се прояви във вески едни от нас, ако откажем да бъдем самостойни и самостоятелни човеци и приемаме на готово чужди решения. Злодеят не е зъл – той е безличен, той е “нищо”, “нищожество с добри намерения или без намерения”, а всеки би могъл да се прояви като или да се превърне в нищожество. Именно това Арент нарича “баналността на злото“.

За Арент здравата власт в едно общество представлява само действието, съчетано с комуникацията - едновременно да действаш и да обясниш своето действие на всички, които са засегнати или ангажирани в него. А да им го обясниш, това означава също да ги изслушаш, да влезеш диалог с техните аргументи. Власт, която само действа, без да комуникара истински, за Арент, не е власт, а насилие. Власт, която само говори празни декларации, без да действа (каквите са съвременното политическо статукво и популизма), за Арент, не е нищо – тя е импотентна и нищожна, всъщност е безвластие. А липсата на власт, според Арент ,е “покана за насилие”. Още според Макс Вебер, легитимна власт има само тогава, когато тя е призната не от този, който властва, а от всички останали, които са му позволили да властва. За да може това да се случи, тази власт трябва едноверемнно да действа (а не само да симулира действия) и едновременно да комуникира (да говори и да дебатира публично със всичкии анагжирани общности и слоеве на обществото). В този смисъл е разбираема диагнозата на Арент, че в най-новите времена обществата са попаднали в омагьосан кръг между безвластие и насилие, не са способни да правят избори, а попадат във все по-непреодолими зависимости, като зависимостта от ускорението на техническите нововъведения.

Тази тенденция, според Хана Арент, е способна да ни доведе до ужасяващ глобален тоталитаризъм, с непредвидими последствия за човека и планетата ни. Надежда за друго развитие Аренд вижда главно в студентите и университетите, в образователните институции и общнонсти, както и в малките групи и общности от хора, които отстояват своята самостоятелност, независимост, свобода за самостоятелно действие, диалогичност и комуникативност и демократичен принцип на вземане на общи решения.

* * *

Критика на анализите за Най-новото време и съвременността:

Роналд Ингълхарт – “постматериални ценности“: Според Ингълхарт в съвременното западно общество не всички общности са доминирани от ценностите на консуматорската култура и утилитаризма.

Все повече стават самозараждащите се общности, които се сплотяват около етически, културни и духовни ценности и в определени ситуации са готови да жертват дори материалното си благополучие в името на тези ценности, определяни от автора като “постматериалистични”. Ингълхард дели представителите на западната цивилизация на два типа, според ценностите им – материалисти (“стари”) и културни хора (“млади”). Очакванията му, че постматериалистичните ценности един ден ще надделеят над материалистичните обаче не се сбъдват – оказва се че двата типа ценности съществуват едновременно в днешния свят и не може да се каже кои от тях ще доминират в бъдеще:

Робърт Пътнам – идеята за социален капитал : Пътнам е един от съвременните социолози, чието име се свързва с теорията за социалния капитал, според която истински здравото общество, за да има бъдещи перспективи за развитие, се основава на духовни “капитали” като образованието, способностите, личностния фактор. Социалният капитал на обществото позволява самоорганизацията на обществени структури, на жизнени общонсти, които които тласкат социалното развитие напред със своята енергия, органичност и способност “отдолу” да се вземат и отстояват разнообразни решения за общите проблеми.

Мишел Фуко:Неолибертарианската идеология и системата на наложения от нея “нов социален ред” са определени от Фуко като “капиталистическа анархия” или “анархо-капитализъм” – всичко е позволено, стига то да носи печалба на най-могъщите и на най-богатите…

Зигмунд Бауман: Глобализация -За Бауман новите неравенства в съвременността се измерват с новото “злато” – способността за бързо придвижване във времето и в пространството, както и в монопола над информацията. Според него „новите неравенства” предполагат криминализирането на света и появата на ново “крепостничество” в едно ново глобално Средновековие, по-мрачно от всяко познато ни минало. Какво се разбира под термина “глобализация” прочетете тук: Глобализацията – с езика на изкуството – Приложение за студенти

Юрген Хабермас – “кокаколизация” и “throw-away politics“: Според Хабермас днешната глобализация няма нищо общо нито с християнския глобализъм от миналото, нито с просвещенческата идея на Кант за “общество на народите”, което се стреми “към вечния мир”. Нейният основен атрибут е “логиката” на стоките за еднократна употреба – всичко е временно и служи за краткотрайна полза, за печалба тук и сега, след което се изхвърля като ненужно, подобно на бутилките от кока-кола. Като цяло “кокаколизацията” се характеризира с повърхностност, неразумност, безпринципност, нетрайност и хаос. В политически аспект тя представлява триумф на временните решения, на липсата на общи принципи и ценности, на параванната (фасадната) демокрация, лишена от същности и съдържание, на безогледния фриволен популизъм.

Юрген Хабермас Хабермас споделя наблюдението на Бауман, че в глобалната епоха на “кокаколизация” изчезват публичните пространства за общуване – местата, където хора от различни сфери на обществото да могат да се срещат и да обсъждат общите проблеми и възможните им решения. Това води “обществото за еднократна употреба” до загуба на най-важната форма на интелигентност – комуникативната интелигентност. Хабермас напомня, че истински интелигентната човешка личност притежава интелигентости от различен порядък – не само на ума и на мисленето, но и интелигеност на чувствата – емоционална интелигентност, интелигентост на нравите и поведението – етическа интелигентност, интелигентост на общуването – комуникативна интелигентност. Комуникативната интелигентност за Хабермас е от ключово значение, тъй като именно чрез езика и общуването по между ни, ние създаваме света, в който ще живеят децата ни. Липсата на места за общуване и изчезването на идеята за дългосрочност и трайност води до едно беозтговорно, неинтелигентно и деградирало общество от изолирани самотни хора, които живеят сякаш само сами за себе си и не са способни да мислят, да обсъждат и да вземат общи решения за своето общо бъдеще.

Интересно е, че Хабермас заема метафората за кокаколизацията от образа на бутилката от кока кола във филма “Боговете сигурно са полудели”. Обществото на “throw-away” механизмите е чудесно онагледено в изкуството, например в антиутапичния роман на Джузепе Д’Агата “Америка Ох-кей”.

Джордж Ритзър: Макдоналдизация – Американският социолог Джордж Ритзър открива един от особено тревожните аспекти на днешната глобализация и го нарича „макдоналдизация”. Под макдоналдизация Ритзър разбира навлизането на принципите на маркетинга на американските вериги от фаст-фууд ресторанти и на логиката на поточната линия във все по-разнородни и нестопански сфери в обществата в глобален мащаб – в политическата сфера, в културата, в науката, в морала, в религиите, в ценностната система и т.н. Принципите на макдоналдизацията според Ритзър са четири:

Ефективност

Изчислимост

Предвидимост

Тотален контрол

Чарли Чаплин консумира бързо, контролирано, предвидимо, изчислимо и ефективно

Четирите принципа на макдоналдизацията изискват пълно опростяване на социо-културните взаимовръзки с една единствена цел – максимална печалба с минимално вложен ресурс за крайно ограничена клика от печеливши монополи, които разполагат с тотален контрол върху сферата, от която печелят. Според Ритзър макдоналдизация води до особено негативни явления в социален аспект, защото «заместват нравствеността на човешките същества с тази на поточната линия»:Вж. също Книгата “Макдоналдизация на обществото” от Джордж Ритзър на български език

Жан Бодрияр:Стремежът към постоянна максимална продажба на възможно най-евтини и некачествени стоки и услуги води консуматорското общество в неговата крайна фаза до абсурдни форми на лъжа, измама, виртуалност, фалшификация и симулация.

 (250x188, 21Kb)Стига се до парадоксална ситуация, при която в заобикалящата ни среда не остава почти нищо автентично – всеки обект, предмет, услуга, мисъл, чувство и дори самите факти се оказват особени псевдо-обекти, “ментета”, изпълнени с фалш и илюзия – т.нар. от Бодрияр – “симулакри”. В такова общество медиите не отразяват събитията, а творят фактите като изкуствено монтират заснети кадри с манипулативна цел, а така изфабрикуваните “факти изпреварват събитието”, заместват го с виртуалния си образ и то не се случва като реално събитие за хората, а само като илюзорна симулация.

Вижте още: Идеите на Жан Бодрияр, илюстрирани в изкуството – Приложение за студенти

www.MP3-BG.com Stefan Vuldobrev – V Efira Sum

Жил Липовецки

Хипермодерност -

Критика на постмодернизма от Жил Липовецки:

На базата на наблюдения на съвременните обществени процеси и на съвременния характер на личността в западната цивилизация, Жил Липовецки прави следните изводи, които противоречат на теориите на постмодернистите за “края на големите разкази”, за “нарцисизма” на съвременния човек и за съществуването на “постиндустриална” “постмодерна” епоха изобщо.

Според Липовецки епохата на индустриалната Модерност не е приключила, а напротив – планетарно се е наложила в триумф над всички възможни свои опозиции, победила е окончателно и се утвърдила като глобална Модерност без алтернатива, достигнала е своята крайност и прекаленост (хипер), поради което е придобила карикатурни и парадоксални измерения. Единствените идейни опори, които я спасяват да не рухне от собствената си тежест и атрофия са само четири общи принципа:

- сциентизъм – култ към точните и техническите науки

- неолибертарианство – либерални идеи

- технократски разум – утилитаризъм

- идеите за правата на човека

За Липовецки изобщо не може да съществува общество, ако то не се крепи на общи етически и духовни ценности. Хипермодерността не предоставя такива ценности на обществото и това довежда до парадоксалния характер на днешната “хипермодерна” личност – “изгубеният” човек, който сам трябва да избере своята идентичност и ценности сред морето от безкрайни възможности и да ги отстоява индивидуалистично. Човешкото търсене на духовни и нравствени идеали одухотворява консуматорската култура и придава на материалното различни, духовни измерения, но в същото време нарцисизмът на консуматорството не намалява и парадоксално съжителства в съвременните хора, заедно с търсещия им и неспокоен дух – “Нарцис се слива с Прометей“. Поради прекалено голямата тревожност, която поражда това парадоксално сливане, наред с прекомерния индивидуализъм и идентичността по собствен избор, съвременния западен човек изпада в състояние на постоянно търсене на индивидуалното щастие в духовните преживявания, в индивидуалната етика и най-вече в любовта, но прекалено високите му изисквания го вкарват в състояние на перманентна неудовлетвореност, на екстремни ексцесии, на вечно незадоволено желание всичко да бъде “все повече и все по-далеч”.

ВИЖ още приложения по темата с много видео, аудио и текстови илюстрации в блога на Сдружение Щастливеца: ЕТО ТУК

*

ВИЖ ОЩЕ:

Теми за ЕСЕ (недовършен)

примерни теми за есе – недовършен… (във фейсбук групата)

Изтегли последния файл от ТУК: Temi za ESE – nedovarshen

Свържете се с фейсбук-групата: ОТ ТУК

КЪМ ЛЕКЦИЯ 1:

http://placeforfuture.org/?p=1093 -подчертаните думи и пасажи са тези, които ще са ви необходими да знаете за теста. Към всяка лекция ви предлагам и примерна тема и материали за есе. Към тази есето може да бъде на тема “Популярната култура и ролята й да разбираме новите научни открития – защо трябва весик съвременник трябва да разбира новата наука, за да оцелеем според Стивън Хокинг и как допринася за това телевизията и популярната култура, например историите на виртуозния британски сценарист на BBC Стивън Мофат – сериалите “Доктор Кой” и/или “Шерлок”. Виждам например, че колежката Galia Francheshkova-Vasileva харесва сериалът Шерлок и може да поеме тази тема за есе, ако желае. В нея може да се пише същко и за Дискавъри чанел и сиписание Осем например, не е нуждо да е само за художествине произведения, а за всякакви популярни филми, публицистика и литература. Аз ви давам като материали по тази тема есетата на Стивън Хокинг – тук: https://www.facebook.com/groups/434831303274918/434874279937287/ както и линкове към спонетатите истори на Мофат към замунда – Доктор Кой – http://www.zamunda.net/details.php?id=385662&hit=1 и Шерлок – http://www.zamunda.net/details.php?id=388488&hit=1 – тези линкове са само към най-новите серии, но може би ще ги разберете по-добре, ако гледате и пишете за по-предишните епизоди. Ще мен ще удоволствие да прочета подобно есе, но изборът е ваш.

*

КЪМ ЛЕКЦИЯ 2:

Тук са актуализираните лекции, които можеите да ползвате по тази тема: http://placeforfuture.org/?p=1097

Ще ви дам няколко примерни теми за есе с моного линкове:

ТЕМА 1 – Първите хора

Вариант А. Човешката природа и цивилизацията в “Боговете сигурно са полудели”

Вариант Б. Сблъсъкт и комуникацията на културите в “Боговете сигурно са полудели”

Като източници ползвайте:

1. Животът на бозайниците – епизод “Храна за размисъл” (за първите хора) на Дейвид Атънбъро (по BBC) – ето линкове, но са без субтитри. DVD-то можете да си закупите преоценено от магазин Orange:

http://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o&list=PLC06F2E6E314816E7&feature=plcp&context=C33eff25FDOEgsToPDskJoz9-PdoFq-1ytdo6eY-0h

2. “Боговете сигурно са полудели”

универсалният филм, по който може да се пише по всяка една тема от курса:
http://vbox7.com/play:9695ef1e -
ето го и в замунда – http://www.zamunda.net/details.php?id=142543&hit=1

3. 11-тият час и Дом

http://www.dokumentalni.com/?p=1404

http://www.dokumentalni.com/?p=1198

4. Мои лекции по темата:

http://placeforfuture.org/?p=2174

http://placeforfuture.org/?p=1374

http://youtu.be/PC-wO1rxKhA

ТЕМА 2 – Българската земя – люлка на първите цивилизации

Най-старият човек в Европа е открит в България, най-страта двуетажна градска къща в Европа е открита в България, най-старото индоевропейско златно съкровище с най-стратото злато в света е открито в България, най-старите градове в Европа са токрити в България – Слатина в София, Варна до Аладжа манастир, Пещера до Пловдив, под водата до Созополското пристанище, езерният град в Дуранкулак, склания град на Яйлата до с. Камен бряг и до с. Тюленово и т.н.

Във филма “10 000 г. пр. н. е.” холивудските дизайнери са изобразили древните атланти със същите носии, знаци и украшения като тези от Варненския халколитен некропол. Защо ли?

Тази древна цивилизация е потънала и загинала при екологичната катастрофа, когато солена морска вода залива някогашното гигантско езеро и се превръща в Черно море, а десетки градове остават затрупани в тинята на дъното на морето – Атлантида? Цивилизацията на Ной?

Карл Юнг пише, че човешката цивилизация е възникнала не когато хората, започнали да градят градове, а когато изобретили първата писмена система (т.е. преди 6 000 години). Първата откирта писменост в света се намира в културата Градешница, близо до Монтана, в днешна България.

Защо тези уникални факти не са известни и не са популярни нито у нас, нито в Европа, нито по света?!? Това проблеми на културата ни ли е, на комуникацията ни ли е или на култураната ни на комуникация?

Запознайте с предложениет по-долу материали (в линковете) и се опитайте да поставим въпроса защото не можем да изкомуникираме между себе си и със света това невероятно и уникално културно-историческо наследство на човечеството и на зората на европейските култури и цивиилизации, върху което стъпваме всеки ден, и то при положение, че има информация за тези научни открития, която може да видите по-долу. Защо тя не стига до никого и как би могла да стигне, според вас?

NB Ползвайте всички материали от мрежта:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5

http://www.so-slatina.org/administratziya/harta-na-klienta/52-datahistoric.html

http://izsofia.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

http://www.vesti.bg/razvlechenia/kultura/neolitnoto-selishte-v-slatina-e-na-8-hil.-godini-5999253

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB

http://varna.info.bg/nekropolis.htm

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/history%20of%20culture/Microsoft_PowerPoint___Varnenski_Nekropol_ppt[1].pdf

http://www.youtube.com/watch?v=Ct6AKt1rD08

http://youtu.be/Ct6AKt1rD08

http://miroslav.eu/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/

http://www.moreto.net/s.php?n=159316

http://www.guide359.com/article/528/

http://trakite.info/drevni-civilizacii-bulgaria/varna.html

http://vbox7.com/play:42105f1d

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8725

http://thracianatlantis.blog.bg/

http://www.vbox7.com/play:dc791df1

http://vbox7.com/play:a026a84a

http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=829259

http://www.youtube.com/watch?v=WtrT5GwM-7I

http://youtu.be/WtrT5GwM-7I

http://www.institutet-science.com/bg/gradeshnitzab.php

http://mastileniat-labirint.com/bg/culturegradeshnitsa

http://www.travelguide-bg.com/bookstore/book.php?id=48

http://www.museum-peshtera.hit.bg/mogila.htm

http://detev.com/muldava.pdf

http://detev.com/thracian/index.html

https://www.google.bg/search?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1CHMO_bgBG573BG573&espv=210&es_sm=93&biw=1680&bih=892&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3VAHU9WTLoG2yAOkn4HQCQ&ved=0CDcQsAQ

http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/395-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0.html

http://www.youtube.com/watch?v=JQIWDPTIYGk&feature=related

*

КЪМ ЛЕКЦИЯ 3:

…….  (ПРОДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕДВА)