Култура и общуване според либерализма и Просвещението – лекция на Петър Канев

Критическият подход е свързан с идеи и стремеж за една по-добра, алтернативна Модерност, която да се основана наистина на принципите за свободата, равнопоставеност и братство между хората, за разумно общество, просвещение и човешко достойнство за всяко човешко същество:

виж още: Корени на алтернативната култура

КРИТИЧЕСКИЯТ ПОДХОД

се соновава на и обединява в едно следните идеи:

- хуманизъм (човеколюбие, човекът е ценен)

- просвещение (“да използваш разсъдъка си, без да се ръководиш от авторитети” , според Кант, човекът е самостоятелно мислещо същество)

- философия на живота (екзистенциализъм – животът е ценен, неповторим и първичен, а теориите са само обяснеения)

 критикуват дехуманизацията (обезчовечаването на живота)

- срещу централизация и за многообразие

критикуват монополите – срещу господството, но за властта като управление

- срещу команден принцип и за  диалог/комуникация

на основание :

  1. съществува човешка природа,която е добра и ценна по същността си (естествени права по рождение)

  2. човекът е мислещо същество т.е. критикува и предлага решения

  3. мислещият човек е просветен – духовно пълнолетен и не се ръководи от авторитети ,а от себе си

  4. злото е глупаво, неразумно и банално (обезличава човека)

Класици и родоначалници на този подход са:

http://philosophy-e.com/wp-content/uploads/2012/04/John_Locke_philosopher.jpgПросвещението: Джон Лок е английски лекар на свободна практика (т.е. частен предприемач от т.нар. „средна класа“), който е живял по времето на Английската буржоазна революция (епохата на френския „крал-слънце“ Луи ХІV и модерните по негово време абсолютни монархии). Като непримирим враг на робството, на тиранията, на абсолютната и безконтролна власт и на държавния терор и репресии, Лок е един от „бащите“ на либерализма (от liberty – свобода). Според него съществуват естествени права, които са дадени на човека по рождение (свише, по природа, от Бога) – правото на достоен човешки живот включва поне минимум качество на живота – право на собствен дом, на прехрана, право на собствено мнение и на свободната му изява и особено право на свободна воля. Според Лок репресиите над личността и превръщането на човека в слуга или в роб е най-голямата гавра с човешката природа, защото превръща хората в работни животни – в скотове, в нещо противоестествено и нечовешко, за което те не са призвани на този свят, защото свободата е самото условие за съществеване на човека на света.

Автентичните либерални идеи на Лок са всъщност пълна противоположност на съвременния „неолиберализъм“, който по-скоро не е нео , а е не-либерализъм. Лок проповядва свобода и гарантиран достоен живот (качество на живот) за всяко едно човешко същество на планетата, докато нео-либарализмът прокламира пълна слободия без никакви отговорности само за гигантските бизнес-корпорации, което, поради тоталния им монополизъм, води до ограничаване на свободата и качеството на живот на нормалните човешки същества. Според Лок свободните хора могат да се самоорганизират в свободни общности и да предприемат свободно всякакви свои частни стопански инициативи. От конкуренцията между свободния личен бизнес на огромно множество частни предприемачи, според Лок, се повишава качеството на продукцията, регулират се цените, така че да няма спекула и монополни цени, развива се икономиката като цяло и хората забогатяват умерено, без големи разлики между бедни и богати. Тази свободна и положителна частно-гражданска, стопанска и пазарна среда в полза на обществения интерес не може да се гаранатира обаче без регулативни функции и държавен контрол. Ето защо Лок изобщо не е против държавата или за отпадане на държавата – той е против монополизмът и тоталния контрол без отговорности от всякакъв тип – за него държавата трябва не само да изпълнява властта, но и да носи отговорност за гражданите и пред гражданите, държавата трябва да има регулативна функция в полза на обществения интерес и да защитава частните предприемачи именно от всякакъв вид монополизъм, от лишаване от свободи, от вредни за повечето хора практики (като финансови измами и спекула например), от всякакъв вид насилие, включително безогледен и бизотговорен терор, рекет и репресии над човешките личности. Обратно на идеите на Лок, свъременния неолиберализъм изисква отдръпване на държавата от всичките й регулативни функции и отговорности, запазване единствено на репресивния държавен апарат, който да служи на едрите търговски корпорации, а не на обществения интерес, отхвърля изобщо понятието и идеята за обществен интерес, не признава правата на човешката личност, защото отхвърля идеята за общочовешки нравствени норми и правила, за естественото право и за правата на човека въобще, и защитава интересите не на малките частни предприемачи (както е при Лок), а единствено на огромните търговски и финансови монополи, и така „неолибарализмът“, за разлика от класическия либерализъм, всъщност е против конкуренцията и на практика унищожава свободния пазар, който уж прокламира, а в това число също фактически защитава спекулата, рекета, финасовите измами, които нарича незнайно защо не с правилините определения за тях „кражби“, „измами“ и „насилия“, а с фалшиви определения като “бизнес“, „икономика“, „пазар“ и „растеж“, които изобщо не съответстват на реалната им същност.

Кант философияИмануел Кант е бил преподавател по география и астрономия в родния си град Кьонигсберг в Прусия – Германия (днес Калининград в Русия) и живее като представител на т.нар. „средна класа“ в Германия по времето на буржоазните революции. В края на живота си той решава да обобщи научното познание от обща и всеобхватна (холистична) гледна точка. Той твърди, че философията е наука на науките и тя би трябвало да обобщава в единно разбиране цялото научно знание на епохата като задава научните критерии и категории за всички науки. Подобно на Сократ в античността, в зората на модерната епоха и Кант връща научното разсъждение основно към човека като обект и субект на научното знание, според приницпа „човек е мярката за всички неща“. Най-важни от идеите на Кант са тези, свързани с нравствеността и свободната воля на човека, като и тези, свързани с познавателния процес. Спред Кант човешкото възприятие за действителността не може да бъде отстранено като обективно и независимо от самия човек, защото то се пречупва през зададени по рождение структури на възприятие – първо през човешките сетива и второ през структурите от категории на човешкия ум, който възприема действителността по един точно определен човешки начин и никога няма да е в състояние да вижда реалността, каквато е тя сама по себе си. Тази идея на Кант става водеща в новата наука на ХХ век – фундаментална и квантова физика, теория на неопределеността, теория на хаоса, теория на системите, теория на научините революции на Томас Кун и др. Според Кант човешкия ум се дели на различни степени и категории – по-нисшата е сподсобността за съдене и за аналитично разсъждение (разсъдък), а върховната форма на познавателния процес е творческата интуиция, осъзнаването на цялостта на нещата в своеобразно просветление, което Кант нарича „разум“. Кант, наред с други философи на Просвещението, твърди, че човечеството може да се спаси от войните и нещастията, ако човекът се образова и просвещава като развива ума си и разширява своето съзнание за света (разум, просветление), но и като се вслушва във вътрешния глас на съвестта си, която изисква от него безусловно да постъпва добре по собствен избор и по собствено съзнателно решение. Кант нарича вроденото желание на човека да е добър и да постъпва добре „категоричен морален императив“ – т.е. „безусловна нравствена повеля“. Според него правото трябва да бъде подчинено на тази безусловна повеля на съвестта ни да сме добри с другите и със себе си. Според Кант човекът е единственото познато същество, което не е подчинено на причинно-следствената връзка – т.е. всеки човек може свободно да избира как да постъпи, независимо от това, което изискват от него рефлексите, инстинктите, причините и логиката – човек е напълно свободен в избора си как да постъпи – логично или нелогичино, разумно или неразумно, добре или зле. Тази парадоксална независимост на свободната воля и на свободния избор на човека Кант нарича пълнолетие, което прави от индивида истински човешко същество. За съжаление, според Кант, повечето хора си самопричиняват непълнолетие, защото свободния избор изисква и отговорност за него, а повечето хора се страхуват и бягат от личната отговорност, поради непросветеността на своя ум. Според Кант има три доказателства за съществуването на Бога – и трите са вътре в самия човек, в човешката природа – те са свободата на избора, категоричният нравствен императив(повеля) на доброто и на съвестта и способността ни да осъзнаваме истини в просветление – разумът. В социално-политически план Кант смята, че държавата трябва да се промени и да поеме отговорност и грижа за гражданското общество – за общото благо на гражданите, за техния просперитет, гарантиран чрез „вечен мир“. Кант смята, че този вечен мир е постижим чрез образованието (Просвещението) от една страна , а от друга страна – чрез създаването на едно общество на народите, което е скрепено с мирни договори за сътрудничество и взаимно подпомагане на различните държави. Така фактичеки Кант за пръв път лансира идеята за създаване на Европейски съюз и на общество на обединените нации. След Втората световна война част от идеите на Кант се раелизират в Европа – създава се европейскта общност и ООН и международни закони, базирани на общото благо, на естествените права на човека и на обществения интерес.

Елитизмът и приоретизирането на икономиката като отстъп от демократичните принципи на Просвещението: Корени на недомократичността в демократичните претенции на европейската цивилизация: Като шотландец по рождение Адам Смит е естевен враг на Британската империя, която е поробила народа му. Ето защо той смята, че държавата трябва да бъде премахната от стопанската сфера и функциите трябва да се сведат само до юридическата и наказателната власт. Той доразвива идеите на Джон Лок, но стига до нереалистични и идеалистически крайности като си въобразява, че пазарите могат да се саморегулират от т.нар. „невидима ръка“ и регулативните функции за стопанството трябва да отпаднат напълно. Практиката показва, че оставени сами на себе си пазарите изпадат в хаос и единствената саморегулация в тях е, че по-големите риби изяждата по-малките, създават монополи, докато накрая свободния пазар напълно изчезва и заместен с тоталния монополизъм. Днешните корпоративни монополи изключително много се вдъхновяват от Адам Смит в пропагандата на своята идеология – т.нар. „неолиберализъм“. Карл Маркс също проповядва икономически монополизъм, но като държавен монопол, който според него трябва да бъде наложен със сила, с насилие, с оръжие и чрез война, терор и кръвопролития („диктатура на пролетариата“). Маркс си въобразява, че стопанската сфера може да бъде дирижирана със заповеди и планове, спускани от горе от един единствен монопол – монопола на държавата, която да съчетава в себе си всички функции – от социални до стопански, докато накрая се разпадне от само себе си в самоорганизиращи се комуни, само че Маркс не обяснява задоволително как така един държавен монопол, налаган с постоянна военна диктатура ще реши по някаква причина да отстъпи властта на множество малки комуни: според него това може да стане със забогатяването на хората, чиито потребности ще бъдат задоволени насилствено, но опитът показва, че сложната система на обществото и на неговото стопанство не може да бъде управлявана с прости команди, а диктатурата води само до обществена и стопанска деградация и като следствие от това – не до богатство, а до бедност (както казва народната поговорка „насила хубост не става“). Виждайки недъзите на Марксовата и на Смитовата икономическа ситема Джон Кейнс фактически се връща към оригиналните либерални идеи на Джон Лок – държвата трябва да има регулативна и направляваща функция в икономиката и в обществото и да създава и да гарантира спазването на норми на общото благо и на обществения интерес. Прилагането на системата на Кейнс води по-скоро до просперитет на обществото и на стопанството, за разлика от тоталната икономическа слободия, която проповядва Смит или от тоталния икономически диктат и терор, наложен с команди, който злополучно беше прилаган от марксизма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>