Лекции Култура на комуникацията УниБИТ КК 2013

Разлика между култура и цивилизация и между литературни и нелитературни култури. Четирите комуникационни реовлюции в човешката история:  устно знание чрез митология; .писмеността за литература; книгопечатане; нови

*

Култура и комуникации на съсловията в първите цивилизации в Древността: 1. търговци-колониалисти ; 2. производители (занаятчии, номади и земеделци); 3. учени и литератори,

*

 Ключови ценности в различните етическо-религиозни системи: 1. конфуцианство – човечност ; 2. даоизъм – хармония, 3. будизъм – състрадание и отказ от егоизма, 4. юдаизъм –  етноцентризъм, 5. зороастризъм –  добросърдечие, 6. неоплатонизъм – правда; 7. християнство – любов; 8. ислям – солидарност

*

олемите етически и религиозни ситеми, които възникват едновременно в 6 век пр. н. е. : от Изток на Запад: Конфуций и Лао Дзъ; Принц Сидхарта – Буда; Заратустра (или Зороастър); Питагор, Сократ, Платон и Аристотел. „Златното правило“ на етиката: не прави на другите това, което не искаш да направят на теб. Херодот като баща не само на историята, но и на антропологията и на научните критерии за достоверност.

Реформи на Диоклециан. Разделяне на Римпската империя на Източна и Западна. Християнизиране на империята и „имрперизиране“ на християнството: Галерий, Лициний, Константин, Теодосий, Юлиан. „Платонизиране“ на християнството: Василий и Григорий, Августин.

Irina ( Pala d'Oro).jpgСредновековната християнска култура в Европа

Трите християнски цивилизации – Римска итало-германска, Константинополска (азиатска) и Словено-българска и тяхното наследство. Форми на упраление през Средновековието: градове държави, княжества и феодални владения, деспотства и империи, църковна власт. Църква и тайни общества: ереси и средновеквоно езичество. Популярната и народната култура в Европейското Средновековие. Богословски спорове и ролята на жените в обществото – църковни събори и монашески ордени. Първа криза на християнските цивилизации: междуособици и войни, Кръстоносни походи, църковна схизма, налагане на властовия произвол на църквата и на монархията, ислямистка реформа в християнското богословие: Тома Аквински, обуржоазяване на християнството и западане на образованието и културата в зората на Новото време.

Кант философияКултура и общуване според либерализма и Просвещението

 Велики географски открития, Ренесанс в италианските градове-държави, протестанство и Реформация в централна и северна Европа, барок и контрареформация, антимонархически и либерални движения и идеята за естествениет човешки права, буржоазна култура, възход на Френската и на Британската империя, създаването на Ватикана и на догмата за непогрешимостта на папата, квакерството и новата американска култура, Просвещение

Модерност

неоколониализмът на „великите сили“ в Европа, разцвет на конспиративните тайни общества, метежи и революции, абсолютизмът и създаването на националната държава, бракът мужду едрата буржоазия и монархическите родове в Европа, Европа на войните между нациите, книгопечатането, протестантският капитализъм и „бумът“ на технократската цивилизация на новите колониални империи, тайните общества и задкулистното управление между окултизъм, ционизъм, опит за възстановяване на езичеството и за налагане на атеизма и материализма, Модреността като конфронтационно мислене и като военно-бюрократична ценностна система срещу Модерността като хуманизъм и либертарианство.

 

Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения:  – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

Световната бнака, МВФ, ЕИО и „новият световен ред“, „студената война“, атомната и екологичната зпалаха, „30-те славни години“ на технократската модерност. Революции в комуникациите, образованието и културата. Популационен бум на човешкия вид на планетата.глобализация и макдоналдизация, спекулативният капитализъм и балонът на неолиберализма, между ново средновековие и нов тоталитаризъм, преходни общества и рискови общества, характеристики на хипремодерносттаот рок-културтата през феминизма и екологизма до алтернативната глобализация, движенията за глобална справедливост и Световният социален форум

Новата наука – Революционни открития за космоса и природата – лекция ВИДЕО запис :

Новата парадигма във фундаменталната физика: нова предства за същността на вселената, на време-пространството и на физическите измерения и закони: Айнщайн, Хокинг, Пригожин. теория на неопределеността, теория на хаоса.

Теория на системите и прогнози за бъдещето :

Теория на системите и на метаеволюцията и приложението им към изследването на културата и комуникациите: Системно свойство, прости механични и сложни органични системи, термодинамична стрела на времето, трите закона на термодинамиката и термодинамична еволюция, революции и еволюции в сложните органични системи с ниски енергии – преодоляване на ентропията и самоорганизация, Теория на катастрофите: Том, креационистки теории за интелигентния дизайн и антропния принцип, Теория на вълните: Пригожин, Приложения на системаната теория в науките за комуникацията:

Freud“Революция в психологията : от Фройд до Маслоу” : Петър Канев и Пламен Димитров – лекция и семинар ВИДЕО запис

Революция в психологията на личността, културата и комуникациите: Фройд, Юнг, Бретон, Лакан, Фром, Маслоу: откриване на несъзнаваното и неговите импулси и въздействия, колективното несъзнавано, двата модуса на човешките нагласи, пирамидата на ценностите и самоактуализацията на личността, ролята на езика, принципът на огледалото и въпросът за другостта, трансперсонална психология

KuhnКомуникации в научната общност и смяната на научните парадигми, според Томас Кун:

Теория за научните революции и за смяната на парадигмите:Томас Кун: четирите характеристики на парадигмите, същност на различните парадигми като различни „севтове“, ключова роля на комуникацията и на образованието за смяната на научните парадигми и за тяхното развитие, прилагане на парадигмалния подход на Кун към други области: Морен, Луман, Кюнг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>