Димитър ДИМОВ: Проектна идея за създаване на център по устойчиво развитие „Култура на бъдещето“

IM000913.JPGСъздаването на център по устойчиво развитие в природен парк „Странджа“ е инициатива на сдружение „Култура на бъдещето“, което е наследник на няколко НПО, работили дългогодишно в сферата на екологията и опазването на околната среда. Наследило опита им, новосъздаденото сдружение адаптира посоката си на развитие и обхвата си на действие, за да отговори на новите предизвикателства, и дава една оригинална визия за културата на човешките общества, която интегрира в себе си всички области на познанието по  нов и устойчив начин.

 

Бенефициенти

 

„Култура на бъдещето“ планира множество сътрудничества с нови и вече познати партньори. Сред тях са Община Царево, Община Малко Търново, ПП „Странджа“, Нов български университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, СУ „Св. Климент Охридски“, WWOOF (Световна мрежа от възможности за органично фермерство), както и някои европейски университети, които вече са в сътрудничество с гореспоменатите.

В рамките на проекта, изброените партньори поемат следните ангажименти:

- Община Царево и Община Малко Търново сътрудничат при подобряването на пътната инфраструктура (една от общите цели на проекта, описани по-долу).

- ПП „Странджа“ съдейства и координира дейностите по проекта в рамките на парка.

- Университетите осигуряват участници и част от лекторите на обучителните семинари, предвидени в проекта.

- WWOOF осигурява доброволци, които участват активно в поддръжката на стопанството към центъра (дейността е описана по-долу).

 

Обща цел

 

Проектът за изграждане на център по устойчиво развитие „Култура на бъдещето“ цели основно подобряване условията за живот в региона, изцяло на базата на устойчивото развитие. Това е основен приоритет на проекта, който ще служи като среда за трайния му просперитет във времето. Подобрявайки общите условия и качество на живот в региона, проектът осигурява благоприятна почва за развитие и разширяване на дейностите си.

Проектът предвижда и създаването на нови работни позиции в сферата на алтернативния туризъм и селското стопанство. Сегашната практика показва, че подобни „зелени“ работни места са трайни и дават условия за общото нарастване на заетостта.

Опазването и поддържането на природните и културни богатства на региона са също сред основните приоритети на проекта. Той цели популяризирането и същевременно облагородяването на природните дадености, както и съживяването на тракийското културно наследство.

След като регионът бъде по-добре разпознаваем в национален и общоевропейски мащаб, би трябвало да се му се осигури по-добър достъп. За целта, проектът предвижда подобряване и доизграждане на транспортната инфраструктура – междуградски, селски и горски пътища; в това число и участък от международния път Бургас–Истанбул.

 

Специфична цел

 

Сред прицелните области на дейността на центъра по устойчиво развитие „Култура на бъдещето“ е развиването на алтернативен туризъм в региона, превръщайки го в привлекателна дестинация за природолюбители, ценители на културата или просто хора, търсещи място за истински отдих и почивка – алтернатива на гъстонаселените и шумни курорти. Целта е да се даде едно ново измерение на селския туризъм в България, подобрявайки предлаганите услуги, така че да отговарят на най-високите стандарти в тази актуална и обещаваща сфера.

Повишавайки нивото на информираност относно многото различни практики на устойчиво развитие, центърът ще играе роля и на катализатор при прилагането в региона на най-новите методи и световни разработки в областта. Това ще съкрати чувствително пътя на нововъведенията до местните структури, където те могат да бъдат успешно приложени. Облагодетелствани от този процес, местните жители ще имат по-добри условия и инструменти за развиване на селски туризъм.

Усвояването и разработването на нови и ефективни практики за устойчиво развитие и алтернативен туризъм са интегрална част от една обща концепция за развитието на региона.

 

Проблемни области

 

Сред някои от проблемните области, обуславящи нуждата от проекта, са:

- Обезлюдяването и застаряването на населението в региона е препятствие, което трябва да бъде преодоляно възможно най-елегантно, поради деликатния подход на устойчивото развитие, който не предвижда изграждане на „свръхмодерни центрове за развлечение“. Привличането на млади хора обаче е от голямо значение, а липсата им оказва неблагоприятно влияние върху развитието на потенциалните възможности на региона.

- Ниското качество на живот също е сред основните проблемни области, в които проектът предвижда да работи.

- Опазването и популяризирането на природните и културни ценности е предизвикателство, справянето с което ще допринесе за решаването на гореспоменатите два проблема пред региона.

- Друг проблем е опазването на биоразнообразието в район от европейска и световна значимост. Това засяга сериозно екосистемата в Източна Европа и действията за предотвратяването на евентуални негативни последствия върху нея са повече от наложителни. Природен парк „Странджа“ е дом на множество ендемити и реликти, които съставляват значима част от неоспоримо ценното богатство на региона.

Така подредени, проблемните области градират според своята взаимообвързаност. Този холистичен подход изисква един адекватен отговор, интегрирайки в обща стратегия всички действия, които биха довели до по-ефективно управление на възможностите на региона.

Поради тази причина, проектът предвижда комплексни дейности, които да обслужват различните нужди на региона, без да пренебрегва взаимосвързаността им.

 

Дейности по проекта

 

- Проектът предвижда изграждането на учебна и леглова база, изцяло по технологии за екологично строителство.

Тази алтернативна архитектура подразбира използването на естествени материали като глина, дърво и камък.

- Създаване на стопанство със затворен цикъл на производство изцяло на базата на органичното земеделие. В стопанството работят предимно доброволци, осигурени по линия на WWOOF.

- Създаване и обновяване на вече съществуващи екопътеки.

- Разработване на веломаршрути.

- Ремонтни дейности по участъка от международния път към Истанбул между гр. Царево и гр. Малко Търново.

- Създаване на множество водопречистващи системи в селата в близост до реките Велека и Резовска. Технологията е на базата на тръстикови басейни, които са в състояние да пречистват отпадните води на множество домакинства до цели села, в зависимост от мащаба.

- Подобряване на състоянието на някои селски пътища, използвайки безасфалтови технологии.

- Целогодишно организиране на интердисциплинарни семинари.

 

Очаквани резултати

 

- След стартирането си проектът се очаква да разшири вече съществуващата партньорска мрежа.

- Дейността на стопанството ще повиши ефективността и производителността си.

- Очаква се създадените работни места да се утвърдят и да се отворят нови такива.

- Устойчивост и разширяване на дейностите на центъра.

- Бъдещото самофинансиране ще разчита на развитието на алтернативен туризъм в рамките на центъра, както и на развитието на биоземеделието в региона.

- Популяризиране на региона.

- Развитие на селския туризъм.

- Привличане на частни инвестиции.

- Привличане на млади хора с цел трайно заселване.

- Стимулиране на университетското сътрудничество в общоевропейски план.

- Подобряване на състоянието на ПП „Странджа“.

- Подобряване на речните корита на реките Велека и Резовска, както и чистотата на водите им.

- Разработване на иновации в сферата на биологичното земеделие, алтернативната архитектура и енергийната ефективност на подобен тип стопанства.

- Подобряване на междуселищната и главната пътна инфраструктура на региона.

 

Бюджет за изпълнение

 

Бюджетът за изпълнение на проекта възлиза на два милиона евро за срок от две години, като общините Царево и Малко Търново поемат част от сумата, предвидена за подобряване на пътната инфраструктура.

 

Очаквани източници на финансиране

 

- Проектът е инвестиционен и финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Дейностите по него покриват всички точки по една от трите нови цели на ЕФРР – „Сближаване“. Управляващ орган към ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ е дирекция „Кохезионна политика за околната среда“ на МОСВ.

- Община Царево

- Община Малко Търново

- Сдружение „Култура на бъдещето“

 

Авторът е студент в департамент Политически науки на Нов български университет. Публикуваната тук разработка е идеален/идеен проект за устойчиво развитие на родния му край – Странджа, вдъхновен от пътуващия семинар и лятната практика по проект „Място за бъдеще“ в Западна Стара планина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>