- Лекции на Петър КАНЕВ

 Подходи в науките за културата на комуникациите:

Разлика между култура и цивилизация и между литературни и нелитературни култури. Четирите комуникационни реовлюции в човешката история:  устно знание чрез митология; .писмеността за литература; книгопечатане; нови

*Историко-географски подход за изследване на културите и комуникациите

Култура и комуникации на съсловията в първите цивилизации в Древността: 1. търговци-колониалисти ; 2. производители (занаятчии, номади и земеделци); 3. учени и литератори,

*

 Ключови ценности в различните етическо-религиозни системи: 1. конфуцианство – човечност ; 2. даоизъм – хармония, 3. будизъм – състрадание и отказ от егоизма, 4. юдаизъм –  етноцентризъм, 5. зороастризъм –  добросърдечие, 6. неоплатонизъм – правда; 7. християнство – любов; 8. ислям – солидарност

*

олемите етически и религиозни ситеми, които възникват едновременно в 6 век пр. н. е. : от Изток на Запад: Конфуций и Лао Дзъ; Принц Сидхарта – Буда; Заратустра (или Зороастър); Питагор, Сократ, Платон и Аристотел. „Златното правило“ на етиката: не прави на другите това, което не искаш да направят на теб. Херодот като баща не само на историята, но и на антропологията и на научните критерии за достоверност.

Реформи на Диоклециан. Разделяне на Римпската империя на Източна и Западна. Християнизиране на империята и „имрперизиране“ на християнството: Галерий, Лициний, Константин, Теодосий, Юлиан. „Платонизиране“ на християнството: Василий и Григорий, Августин.

Irina ( Pala d'Oro).jpgСредновековната християнска култура в Европа

Трите християнски цивилизации – Римска итало-германска, Константинополска (азиатска) и Словено-българска и тяхното наследство. Форми на упраление през Средновековието: градове държави, княжества и феодални владения, деспотства и империи, църковна власт. Църква и тайни общества: ереси и средновеквоно езичество. Популярната и народната култура в Европейското Средновековие. Богословски спорове и ролята на жените в обществото – църковни събори и монашески ордени. Първа криза на християнските цивилизации: междуособици и войни, Кръстоносни походи, църковна схизма, налагане на властовия произвол на църквата и на монархията, ислямистка реформа в християнското богословие: Тома Аквински, обуржоазяване на християнството и западане на образованието и културата в зората на Новото време.

Модерност

неоколониализмът на „великите сили“ в Европа, разцвет на конспиративните тайни общества, метежи и революции, абсолютизмът и създаването на националната държава, бракът мужду едрата буржоазия и монархическите родове в Европа, Европа на войните между нациите, книгопечатането, протестантският капитализъм и „бумът“ на технократската цивилизация на новите колониални империи, тайните общества и задкулистното управление между окултизъм, ционизъм, опит за възстановяване на езичеството и за налагане на атеизма и материализма, Модреността като конфронтационно мислене и като военно-бюрократична ценностна система срещу Модерността като хуманизъм и либертарианство.

Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения:  – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

Световната бнака, МВФ, ЕИО и „новият световен ред“, „студената война“, атомната и екологичната зпалаха, „30-те славни години“ на технократската модерност. Революции в комуникациите, образованието и културата. Популационен бум на човешкия вид на планетата.глобализация и макдоналдизация, спекулативният капитализъм и балонът на неолиберализма, между ново средновековие и нов тоталитаризъм, преходни общества и рискови общества, характеристики на хипремодерносттаот рок-културтата през феминизма и екологизма до алтернативната глобализация, движенията за глобална справедливост и Световният социален форум

 Критически подход към културата на комуникациите

Критическият подход е свързан с критическото и картезианско мислене ихуманизма от епохата на европейското Просвещение: Декарт, Русо, Монтескьо, Кант, Лок. Този подход се разгръща в рамките на утопизма, марксизма и философията на живота (екзистенциализма) и достига своето единение във философията характерна за представителите наФранкфурдската школа – Хайдегер, Фром, Адорно, Ханс Йонас, Хана Аренд.Характерен е за т.нар. критици на цивилизацията като Лев Толстой, Бакунин,Освалд Шпенглер и Дени дьо Ружмон. В днешно време той става все по-актуален и свързан с мислителите на новите социални движения  - от протестите през 1968 до Световния социален форум и движението наалтернативна глобализация: от Ноам Чомски до Найоми Клайн.

Кант философияКултура и общуване според либерализма и Просвещението

 Велики географски открития, Ренесанс в италианските градове-държави, протестанство и Реформация в централна и северна Европа, барок и контрареформация, антимонархически и либерални движения и идеята за естествениет човешки права, буржоазна култура, възход на Френската и на Британската империя, създаването на Ватикана и на догмата за непогрешимостта на папата, квакерството и новата американска култура, Просвещение

Критика на Модерността, свръх консумацията и макдоналдизацията на обществата: от Франкфурдската школа до алтерглобализма

Четирите принципа на макдоналдизацията изискват пълно опростяване на социо-културните взаимовръзки с една единствена цел – максимална печалба с минимално вложен ресурс за крайно ограничена клика от печеливши монополи, които разполагат с тотален контрол върху сферата, от която печелят.

Психологически подход за изследване на културата на комуникация

Freud“Революция в психологията : от Фройд до Маслоу” : Петър Канев и Пламен Димитров – лекция и семинар ВИДЕО запис

Революция в психологията на личността, културата и комуникациите: Фройд, Юнг, Бретон, Лакан, Фром, Маслоу: откриване на несъзнаваното и неговите импулси и въздействия, колективното несъзнавано, двата модуса на човешките нагласи, пирамидата на ценностите и самоактуализацията на личността, ролята на езика, принципът на огледалото и въпросът за другостта, трансперсонална психология

Антропологическата революция: Въпросът за Другия и културното многообразие като фактор за оцеляването на човека

Леви-Строс: примитивните общества не са примитивни. Маргарет Мийд: малките групи хора са тези, които носят промяната. Ромен Гари: Без култура човек се дехуманизира. Цветан Тодоров: отказът да възприемем Другия, затварянето на разума ни за фактите и идентификацията ни с доброто ни, водят към безличието на злото. Хеерт Хофстеде: Културното многообразие и способността ни за междукултурна комуникация са ключов фактор за оцеляването ни.

Подход на Новата наука:

Новата наука – Революционни открития за космоса и природата – лекция ВИДЕО запис :

Новата парадигма във фундаменталната физика: нова предства за същността на вселената, на време-пространството и на физическите измерения и закони: Айнщайн, Хокинг, Пригожин. теория на неопределеността, теория на хаоса.

Теория на системите и прогнози за бъдещето :

Теория на системите и на метаеволюцията и приложението им към изследването на културата и комуникациите: Системно свойство, прости механични и сложни органични системи, термодинамична стрела на времето, трите закона на термодинамиката и термодинамична еволюция, революции и еволюции в сложните органични системи с ниски енергии – преодоляване на ентропията и самоорганизация, Теория на катастрофите: Том, креационистки теории за интелигентния дизайн и антропния принцип, Теория на вълните: Пригожин, Приложения на системаната теория в науките за комуникацията:

KuhnКомуникации в научната общност и смяната на научните парадигми, според Томас Кун:

Теория за научните революции и за смяната на парадигмите:Томас Кун: четирите характеристики на парадигмите, същност на различните парадигми като различни „севтове“, ключова роля на комуникацията и на образованието за смяната на научните парадигми и за тяхното развитие, прилагане на парадигмалния подход на Кун към други области: Морен, Луман, Кюнг

Екологизъм, холизъм и трансдисциплинен подход

Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности

Нови лекции на Петър Канев :

Теория на системите и прогнози за бъдещето : ВИЖ ТУК

  • 15. Теория на системите и прогнози за бъдещето – определение за система и системно свойство, трите характеристики на системите, значение на „втория закон на термодинамиката“ за бизнес прогнозите, пикове и катастрофи в развитието на системите, прости (механични) и сложни (органични) системи – разлики и свойства, възможности за преодоляване на ентропията (износването, изчерпването на системата) чрез икономия на енергия, иновации, преструктуриране, приемственост и размножаване в бизнеса

(ИЗИСКВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ТОЗИ ВЪПРОС ЗА ИЗПИТА – ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОС ОТ КУРСА)

Система е всеки сбор от части, който има собствена структура (специфична подредба) и системно свойство. Системно свойство е частите на едно множество да представляват едно отделно цяло, което има различни свойства и различни характеристики от тези на елементите му, взети по отделно.

( … )

Едуард Лоренц

Едуард Лоренц

Сложните системи имат и още една важна характеристика – те са непредвидими по презумпция, по математическа аксиома (Гойдел, Хайзенберг). Според „закона за ефекта на крилата на пеперудатана метереолога Едуард Лоренц прогнози за сложни системи (както климата например) не могат да излязат верни за срок по-голям от 20 дни. Това е така, защото малките въздействие в първия ден (например лек бриз) се развиват в сложни верижни реакции и могат до доведат до огромни да речем след пет месеца – образно казано, махът на крилото на пеперудата днес, след половин година може да е довел до ураган в Мексико.

( … )

  1. 16. Значение на системните теории за холизма и синергетиката в бизнеса и в голямата икономика

Бизнесът и икономиката също са сложни органични системи и за тях важат всички термодинамични характеристики на сложните органични системи. Ако имате една фирма за производство на дрехи например, вие ще се стараете да не изгубите баланса на работата на фирмата си, да пестите енергията и да не я разхищавате – т.е да постигнете енергийна ефективност, да запазите добрия ритъм и структура на работа на фирмата, да подобрявате постоянно работата на фирмата за все по-голяма ефективност, да запазите фирмата си максимално независима от външни въздействия и от лошите условия на средата, да се адаптирате към реалността на средата, в която работите – т.е. да самоподобрите фирмата си – самоорганизацията на робата вътре във фирмата да е възможно най-естествената и безпроблемна и да се налага минимален команден подход и груб контрол, който разваля добрата работна среда, и накрая – вие ще искате да предадете вашата перфектно работеща фирма на своите наследници, за да продължи тя да съществува и да се развива в бъдеще, а това става като си изберете наследници и ги обучите и образовате като им предадете вашия опит за успешна работа на вашата фирма за дрехи. Обратно, ако вие решите грубо да насилвате и да заповядвате произволни команди, без да се съобразявате ….

( … )

Джералд Залтман

Джералд Залтман

Джералд Залтман

Правилната бизнес и икономическа стратегия, според теорията за развитието на системите, трябва да бъде мислена според принципите на холизма и синергетиката. Холизъм означава всеобхватност, а синергияедновременност на съвместна работа в съответствие. Когато разглеждаме една сложна система ние я разглеждаме холистично – т.е. всеобхватно във всичките й части едновременно, а не разглеждаме частите й по отделно, тъй като те нямат същите свойства като цялата система. ( … )

Холизмът и синергизмът са широко прилагани подходи сред водещите автори в съвременната философия на бизнеса и бизнес анализ като Хеерт Хофстеде и Джералд Залтман.

( … )

ПО ТАЗИ ТЕМА ВИЖТЕ ОЩЕ :

Модерност – лекция на Петър Канев

11. Развитие на западната Модерност от Великите географски открития до Втората световна война и мястото на България в периферията на този процес

Модерността започва да се развива като глобална и монополизираща културна и стопанска експанзия първоначално от Испания и Португалия, а по-късно от Великобритания, Холандия и Франция, още от времето на Великите географски открития. Още [...]

Рисковото общество на глобализацията: антиглобализъм и нови идеи – алтернативен глобализъм

14. Осъзнаване и теоретизиране на рисковото общество на глобализацията: нови идеи за планетарна социална и икономическа справедливост и нови социални движения, свързани с рисковете от глобализация

През последните години в медийното пространство все повече се налага употребата на термина „глобализация“, използван за първи път през 1978 г. от списанието „Американски банкер“. Най-разпространеното определение на глобализацията [...]

Планетарни проблеми и идеята за устойчивото развитие

17. Глобални (планетарни) проблеми, причинени от свръх ускорението на индустриалното развитие в съвременността

Глобални промени в климата и в екосистемите на планетата Земя: Климатичните промени са нарушаване на естествения баланс в атмосферата и в хидросферата. Именно нарушаването на естественият баланс е най-важното в климатичните промени. Сами по себе си парниковите газове като въглеродният диоксид (двуокис)

Екологизъм и еко-философи

21. Екологизъм или еко-философия – новата ново-просвещенска философска идеология на обществено отговорните учени – часовникът на Армагедон

Екологизмът е философско и идейно течение в съвременната мисъл, практика и начин на живот, една от новите парадигми, свързани с културата на бъдещето. За съжаление теоретичната му основа и историята му са слабо познати в България.

Рискови технологии и тяхното бъдеще

22. Рискови технологии и тяхното бъдеще

Ядрена енергия: От всички днешни технология рискът от ядрената енергия е най-голям – на първо място, заради огромното количество произведени ядрени оръжия – водородни бомби. Британският физик Стивън Хокинг публикува изчисления, според които, в случай, че всички ядрени бомби на Земята експлодират едновременно, земното ядро няма да издържи детонацията [...]

Вижте още:Индиана Джоунс и атомната бомба:

  1. Джордж Ритзър – макдоналдизация, Жан Бодрияр – постмодерност, Жил Липовецки – хипермодерност

Макдоналдизация - Американският социолог Джордж Ритзър открива един от особено тревожните аспекти на днешната глобализация и го нарича „макдоналдизация”. Под макдоналдизация Ритзър разбира навлизането на принципите на маркетинга на американските вериги от фаст-фууд ресторанти и на логиката на поточната линия във все по-разнородни и нестопански сфери в обществата в глобален мащаб – в политическата сфера, в културата, в науката, в морала, в религиите, в ценностната система и т.н. Принципите на макдоналдизацията според Ритзър са четири:

Ефективност

Изчислимост

Предвидимост

Тотален контрол

Жил Липовецки

Жил Липовецки

Хипермодерност - В началото на ХХІ век Жил Липовецки отхвърля тезата, че Модерността е приключила и живеем в неясното пространство на след (пост)модерното или пост-индустриално общество. Напротив – очевидно е, че живеем в свръх-индустриално общество и в епохата на пълния, глобален и повсеместен триумф на Модерността – хипермодерността… Хипермодерност според Липовецки се изразява като завършена триумфираща Модерност без опозиции и глобално наложена. Прекаленост и постоянно ускорение на развитието на модерността към “все повече и все по-далеч”, при което скоростта на развитието нараства до ненормалност, а принципите на модерността нарастват до своята крайност и изроденост – до хипертрофия. Във хипермодерността всичко е прекалено, крайно (хипер) и деформирано, свръх ускорено и парадоксално (съчетано от противоположности). Единствените идейни опори, които я спасяват да не рухне от собствената си тежест и атрофия са само четири общи принципа:

- сциентизъм – култ към точните науки

- неолибертарианство – либерални идеи

- технократски разум – утилитаризъм

- идеите за правата на човека

За Липовецки изобщо не може да съществува общество, ако то не се крепи на общи етически и духовни ценности. Хипермодерността не предоставя такива ценности на обществото и това довежда до парадоксалния характер на днешната “хипермодерна” личност – “изгубеният” човек, който сам трябва да избере своята идентичност и ценности сред морето от безкрайни възможности и да ги отстоява индивидуалистично. Човешкото търсене на духовни и нравствени идеали одухотворява консуматорската култура и придава на материалното различни, духовни измерения, но в същото време нарцисизмът на консуматорството не намалява и парадоксално съжителства в съвременните хора, заедно с търсещия им и неспокоен дух – “Нарцис се слива с Прометей”.

ВИЖ ОЩЕ  :

Вижте още : Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения: лекция на Петър Канев – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

Ману Чао: Запознайте се с възгледите на подръжницете на алтерглобалистките движения – например Ману Чао: „Алтернативата е, мисля, че трябва да правиш политика навсякъде, където можеш да правиш политика – със себе си, със семейството си, с всички онези, които можеш да достигнеш в твоята среда. За мен е трудно в сегашните времена да повярвам в революция, която може да промени всичко изведнъж, повече вярвам в хиляди и хиляди малки революции на ближните, които променят непосредственото ти обкръжение. Всеки може да въздейства на непосредственото си обкръжение и да вложи енергията си в малкия свят около себе си“ (Ману Чао в интервю пред Грийнпийс – Германия)

ИНДИ-пендънт движението: едно от новите двежения за еманципация, социална справедливост, човешки права и независимост на личността: ВИЖ:

Вижте още:

YouTube Preview Image

Култура и комуникация на новите (алтернативни) социални и културни движения: лекция на Петър Канев – част 2 Алтерглобализъм и Световен социален форум

  1. : Глобализацията – с езика на изкуството – Приложение за студенти | Place for future (Edit)
  2. : Дехуманизация на човека – примери от изкуството – Приложение за студенти | Place for future (Edit)
  3. : Алтернативен глобализъм (алтерглобализъм) и Световният социален форум – Приложение за студенти | Place for future (Edit)
  4. : Движения за еманципация от ХХІ век – пример: инди движението – Приложение за студенти | Place for future (Edit)
  5. : Хипермодерната личност според Липовецки – Приложение за студенти | Place for future (Edit)
  6. : Модерност – лекция на Петър Канев | Place for future (Edit)

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ЕСЕ:

1.”Нищо ново под слънцето: паралели мужду анализа на олигархията от Платон и съвременната българска олигархия”;

2. “Опасна ли е олигархията в бизнеса за добрата бизнес среда”;

3. “Държвата е като кораб, а добрият управник е като добър капитан: така ли е и в бизнеса и могат ли да се приложтат разсъжденията на Платон за доброто държавно управление също и за доброто бизнес-управление” ;

4. “Още Платон твърди, че жената е равна по разум и по умения на мъжа във всички занаяти – каква е най-разумната роля и място на жената в обществото и в бизнеса?”

ползвайте за есетата си приложениет по-горе текстове на Платон, Юстйн Гордер и Георги Манолов

2 thoughts on “- Лекции на Петър КАНЕВ

  1. Pingback: Екип на “Място за бъдеще”: Петър Канев | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>