За СГС „Щастливеца“

logo-shtastliveca-300x284 (2)В “Щастливеца” ни обединява любовта към природата на живота и на човека – любовта, която носи щастие.

Сдружението бе създадено първоначално с идеята да свържем личности от разнородни професионални и обществени сфери в задружни действия по проблеми от първостепенен обществен интерес.

Основният ни стремеж днес е изграждане на социални мрежи за практическо образование по гражданско участие, устойчиво развитие и екология в широк смисъл. Защото се убедихме, че само в реалния опит, в съвместната работа и в активното ни общуване е възможно идеите на бъдещето да се превърнат в жив пример за човешката дейност на бъдещето. А за да постигнем това, все още има много да учим.

* * *

Сдружение “Щастливеца” през април 2012 – среща с Франк Дюбоа

* * *

История и структура на сдружението:

Идеята да създадем “Щастливеца” възникна в края на 2005 година по време на спонтанна гражданска инициатива, свързана с проблемите на столицата, и се реализира в началото на 2006 година в разгара на кампанията за защита на българското Черноморие.

История на “Щастливеца” в снимки .

Софийско гражднаско сдружение “Щастливеца“ беше регистрирано като сдружение в обществена полза в Софийски градски съд на 1 юни 2006 г.

Сдружението се управлява от Общо събрание на членовете и се ръководи от Управителен съвет от петима души:

  • Симеон Миленов Горов – отговорник финанси и документация

От 2006 г.  до днес сдружение “Щастливеца” е било инициатор и участник в многобройни граждански, природозащитни и образователни активности – обществени обсъждания, пресконференции, медийни изяви, срещи с представители на институциите, митинги, подписки, дебати и дискусии, лекции, хепънинги и пърформанси, изложби, работилници.

В настоящия момент в сдружението членуват 22 души, а периодично се приемат и нови членове. “Щастливеца” има над 80 симпатизанти и доброволци и над 20 постоянни партньори в лицето на различни екологични организации, образователни и публични институции и граждански групи. В екипа на кампанията “Място за бъдеще“ активно работят между 9 и 12 човека с различен професионален и граждански опит.

Сдружението се издържа чрез безвъзмезден доброволен труд, чрез членски внос, чрез дарения, чрез участие в проекти и чрез допълнителна дейност – консултантска, издателска и др.

От януари 2007 г. Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” е сред първите членове на най-влиятелната гражданска природозащитна коалиция в у нас – “За да остане природа в България” (http://forthenature.org)

Опит:

- гражданско представителство в Комисията по околна среда и води на Столичния общински съвет;

- участие в обществените обсъждания на Общия устройствен план на София;

- участие в гражданската коалиция „Нулеви отпадъци“ за комплексно разрешаване на кризата със столичните отпадъци;

- участие в кампанията за Иракли и Черноморието;

- участие в кампанията за защита на пълния обхват на европейската екологична мрежа “Натура 2000” за България;

- участие в дейността на природозащитната коалиция “За да остане природа в България“;

- иницииране и успешно провеждане на амбициозния университетски проект “Място за бъдеще“;

- осъществяване на образователни дисциплини и програми, свързани с екологичните практики на бъдещето, които привличат студенти от два водещи университета у нас – СУ “Св. Климент Охридски” и Нов български университет.

Настоящи дейности:

- Университетска кампания “Място за бъдеще” за отстояване на принципите на гражданското участие и устойчиво развитие на българското общество чрез организиране на публични акции и университетски семинари, на постоянни лекционни курсове и образователни програми, свързани с екологията като модел на съзнание и действие, както и на студентски обучения, стажове и практики с две основни разклонения:

- “Университет на открито“, съвместно с Дирекцията на Природен парк Витоша и Нов български университет

и

- “Култура на бъдещето“, съвместно с Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и община Чипровци.

*  *  * Алеко Константинов – Щастливеца

Името “Щастливеца” изразява до голяма степен ценностите, които сплотяват сдружението. То обединява прозвището на най-известния гражданин и природозащитник – големия демократ и жизнелюбив творец Алеко Константинов, най-популярната местност на Витоша и душевното състояние – щастието, което обхваща човека, който активно и с чисто сърце участва в обществените процеси. Съкращението СГС е и намигване към Софийски градски съд, за да не забравяме, че хуморът и творческата свобода също могат да бъдат голяма обществена сила.

Основни стремежи на сдружението са изграждането на взаимовръзка между хората с общи ценности и постигането на широк обществен дебат по основните проблеми, свързани с непосредствената ни жизнена среда.

*  *  *

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СГС ЩАСТЛИВЕЦА:

  • Симеон Миленов Горов – член на УС

ЧЛЕНОВЕ:

ЕКИП и ЧЛЕНОВЕ

На последното си общо събрание през април 2020 г. сдружение “Щастивеца” смени Устава и Правилника за дейността си и прие следните членове:

Радосвета Трендафилова Кръстанова,

Елена Иванова Цицелкова

Юлияна Петрова Наскова

Георги Сашков Стефанов

Калин П. Ненов

Иван Попов – Иво

Стоил Иванов Цицелков

Яна Мария Петрова Канева

Мартин Михайлов Минков

Силвия Михайлова Георгиева

арх. Климент Иванов

Елена Соболч Сабо

арх. Гергана Стефанова

Виолета Виткова Кръстева

Людмила Росенова Иванова

А ето и хората, които са в екипа на Място за бъдеще, без да са пожелали да са членове на СГС Щастливеца:

доц. д-р Валери Личев

Драгомир Константинов

Франк Дюбоа

Етиен Сиапен

Мари Жегу

Матю Лав

Таня Камбурова

Генади Кондарев

арх. Мартин Микуш

арх. Галина Славова

Ростислав Кандиларов

Теодор Василев

Лора Абаджиева

Йорданка Замфирова

Активни сътрудници в Образователната ни мрежа са също и:

Йорданка Динева

Надежда Максимова

Филип Кирилов

Юлиана Игнатова – Юлка

инж. Тома Белев

Етиен Галмиш

Михаил Михов

Жулиен Дутр

Десислава Алексова

Борислав Сандов

Сдружение Щастливеца през 2011 г.

Из устава на “Щастливеца”:

Определяне на дейността
чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.
Основни цели и дейности на сдружението
чл. 6 (1) Постигане на реален и ефективен граждански контрол върху работата и решенията на
държавни и общински органи на властта; участие при формирането и прилагането на техните
решения.
(2) Постигане на прозрачност и информираност на гражданите относно действията на
държавните и общинските органи на властта.
(3) Образователна дейност с иновативен интердисциплинарен подход.
(4) Подобряване на жизнената среда и качеството на живот.
Средствата за постигане на целите на сдружението
Чл. 7.Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Контакти с правителствени и неправителствени институции и организации;
2. Публикации и медийни изяви;
3. Организиране на образователни курсове, семинари, конференции, кръгли маси,
практически интердисциплинарни обучения в реална и онлайн среда;
4. Организиране на изложби, литературни четения, пърформанси, хепънинги и други
културни прояви;
5. Организиране на митинги, шествия, протести и други незабранени от закона прояви.

2
II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и
юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което
споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия
устав и плаща редовно членски внос.
Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10.Всеки член на сдружението е длъжен:
(1) Да внася членски внос. Сумата за Членския внос и начините на събиране се
определят от Правилника на Сдружението.
(2) Да спазва Устава и Правилника на Сдружението.
(3) Да издига обществения авторитет на сдружението и да допринася за развитието

Коалиции, кампании и проекти на Щастливеца

Щастливи дела:

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

Университетска кампания за гражданско участие и устойчиво развитие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, подпомогнат от CEE Trust — целта е осъществяване на широк граждански форум в университетска среда и включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности..http://www.placeforfuture.org/

ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Място за бъдеще“ се осъществява от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ с финансовата помощ на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Университетската среда е естественото място, в което се раждат визии и новаторски проекти за бъдещето. Призванието на университетското образование е изграждането на интелектуалния елит – компетентни специалисти с ярка гражданска позиция.

Място за бъдеще“ установява трайна връзка между академичния свят, гражданските инициативи и неправителствения сектор. Теоретичното и практическото обучение в реална среда дава конкретни примери за това как устойчивото мислене може да се превърне в устойчиво действие, като осъществява един своеобразен Университет на открито.

Ключовата дума на нашия проект е взаимодействие. Като превръща университетската среда в място за широк обществен дебат, проектът създава възможности за взаимодействие между активното гражданство и академичната общност.

Чрез разнообразни събития в университетска среда, екипът и партньорите съдействат на активни граждански инициативи. По този начин „Място за бъдеще“ включва в университетското образование нови идеи, актуални дебати и новаторски форми на обучение. Студентите придобиват знания и опит не само за теоретичния, но и за практическия аспект на гражданското участие като основа за устойчиво развитие.

Тези два аспекта определят новаторския и интердисциплинарен характер на проекта.

Място за бъдеще“ се осъществява от екип в състав:

д-р Петър Канев – ръководител на проекта, научен сътрудник в секция Антропология и изследване на религията в Институт за философски изследвания, БАН, преподавател в катедра История и теория на културата, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на УС на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

ас. Радосвета Кръстанова – преподавател в Нов български университет (НБУ), докторант в департамент Политически науки на НБУ и в Бургундския университет, Франция, председател на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

арх. Мартин Микуш – магистър по градско планиране от Университета за архитектура, строителство и геодезия, специализирал в Университета в Синсинати, САЩ, член на Сдружение за енергийна култура.

Георги Стефанов – еколог, магистър по международен и алтернативен туризъм, член на WWF – Дунавско-карпатска програма, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Информационен и учебен център по екология (ИУЦЕ).

Калин Ненов – студент в магистърска програма по превод, НБУ, преводач и издател във фондация „Човешката библиотека“.

Юлиана Наскова – магистър по управление на институции за социална работа, член на Българското дружество за защита на птиците, екологично сдружение „За Земята“ и CVS България.

Людмила Иванова – администратор на проекта, член на УС на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“.

Нели Станкова – счетоводител на проекта.

Място за бъдеще“ нямаше да се случи без помощта на:

Виолета Кръстева – студент по културология в СУ „Св. Климент Охридски“, координатор на „Място за бъдеще“ в програма културология на СУ „Св. Климент Охридски“.

Габриела Петрова – студент по културология в СУ „Св. Климент Охридски“, член на „Човешката библиотека“.

Гергана Костуркова – студент по културология и международни отношения в СУ „Св. Климент Охрдски“, координатор на „Място за бъдеще“ за Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO.

Иван Попов – Иво – студент в специалност „Реклама“ на департамент Кино, реклама и шоубизнес на НБУ, администратор на студентския форум на НБУ.

Димитра и Яна Каневи – най-младите членове на екипа на „Място за бъдеще“.

Проектът се осъществява в партньорство с:

- Департаменти Политически науки, Икономика и бизнес администрация, Масови комуникации и Дизайн и архитектура на Нов български университет;

- Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

- Институт за философски изследвания при Българска академия на науките;

- Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO към СУ „Св. Климент Охридски“;

- Община Чипровци;

- Коалиция „За да остане природа в България“ в лицето на Българска фондация „Биоразнообразие“, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение за дива природа „Балкани“, WWF – Дунавско-карпатска програма, Асоциация на парковете в България, Информационен и учебен център по екология, сдружение „Велоеволюция“.

УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ СОФИЯ

Форум София е дискусионна група, отворена към участници, интересуващи се от: Гражданско участие в процеса на Устройствено планиране на гр София, Опазване на природните и културни ценности на град София.  http://groups.google.com/group/forumsofia?pli=1

КОАЛИЦИЯ ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ

За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично. http://forthenature.org/

КОАЛИЦИЯ “БЪДЕЩЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ” ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТОЛИЦАТА

Коалицията от граждански организации “Бъдеще за историческото наследство на София”, която от дълго време насам се опитва да предизвика вниманието на градските власти и обществеността, включва следните неправителствени, граждански организации: Граждански комитет “Спасение 2000”, Инициативен комитет “Сакра Сердика”, Гражданско сдружение “Художествената академия в духа на първостроителите”, Проект “Място за бъдещето”, Гражданска инициатива за устойчиво развитие, Форум “София”, Асоциация на българските археолози. Координатор на коалицията е информатикът Митко Грозев. Нейни учредители са граждански сдружения и комитети, които фокусират дейността си върху опазването на археологическото и архитектурното наследство на столицата, както и върху устойчивото развитие на града. На пресконференцията по повод създаването на коалицията бяха повдигнати отново редица болезнени и за съжаление нерешени проблеми, като концепцията на метромрежата, която не е съобразена с археологическите дадености в централната градска част, изграждането на 17 подземни многоетажни паркинга също в центъра. Беше изтъкнато, че транспортно-комуникационната система според подготвения за приемане ОУП е пагубна за опазване на многовековното наследство на София. Не беше подминат и спорният проект за нова сграда на Художествената академия – красноречив пример за това как може да се унищожи една хармонична среда не като се руши, а като се строи. Крайно време е българската столица да има стратегия за устойчиво развитие. Въпреки че страната ни е ратифицирала редица международни конвенции, които я задължават да изработи стратегия, все още няма такава, изтъкнаха участниците в коалицията.  Декларация на коалицията http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=158327

КОАЛИЦИЯ НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

Целта на тази кампания е да предостави повече информация по проблема с отпадъците, както и да покаже алтернативните и трайните решения, които са устойчиви и щадят човешкото здраве и околната среда. Такова решение е и Стратегията за нулеви отпадъци, чиято задача е да намали и елиминира отпадъците. Кампанията има за цел още да предостави платформа за гражданско участие на неправителствени организации, на инициативни комитети и на всеки желаещ да участва в процеса на вземане на решения по този наболял проблем. http://bluelink.net/zero-waste/

СГС-Щастливеца

Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” се създава в началото на 2006 година от спонтанно възникнала гражданска инициатива, свързана с проблемите на столицата (Инициативен комитет за чистота и законност). Идеята на сдружението е да обедини загрижени граждани от различни професионални и обществени сфери в задружни действия по проблеми от първостепенен обществен интерес.

В устава като основни цели са записани: Постигане на реален и ефективен граждански контрол върху работата и решенията на държавни и общински органи на властта; участие при формирането и прилагането на техните решения; Подобряване на жизнената среда на жителите на гр. София; Постигане на прозрачност и информираност на гражданите относно действията на държавните и общински органи на властта.

В “Щастливеца” ни обединяват ценностите и практиките на гражданската компетентност и активност, съзнанието за нужда от гражданско образование, защитата на природата, включително и на човешката природа и любовта към хората, живота и живата природа – любовта, която носи щастие.

Алеко Константинов – Щастливеца  

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ,  широк граждански форум в университетска среда и включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности.

Сдружение “Щастливеца” е било инициатор и участник в обществени обсъждания, преконференции, медийни изяви, срещи с представители на институциите, митинги, подписки, дебати и дискусии, лекции, хепънинги и пърформанси, изложби, работилници.Дейности: – гражданско представителство в комисията по околна среда и води на Столичния общински съвет; – участие в обществените обсъждания на Общия устройствен план на София; – участие в гражданската коалиция „Нулеви отпадъци“ за комплексно разрешаване на кризата със столичните отпадъци; – участие в кампанията за Иракли и Черноморието – Университетска кампания Място за бъдеще за отстояване на принципите на гражданското участие и устойчиво развитие на българското общество чрез организиране на публични акции и универститетски семинари.

Презентация за българските природозащитници на английски език

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* * *

Profil-Shtastlivetsa

logo-shtastliveca-300x284 (2)Sofia Bürgerverein Schtastlivetsa ist eine bulgarische nichtregierende Organisation mit Sitz in Sofia, Bulgarien. Der Verein existiert seit 2006 und zielte ursprünglich auf eine Verbesserung des Lebensraums (ökologisch und kulturell) der Bürger von Sofia hin. Die Mitglieder des Vereins beteiligen sich aktiv an mehrere Naturschutzkampagnen  und in 2007 wurde die Organisation ein Teil der „For the nature coalition“ – die größte und einflußreichste Koalition von bürgerlichen naturschutzenden Organisationen und Initiativen in Bulgarien.

* * *

In 2008 und 2009 verwirklichte der Verein das Projekt „Place for future”, dessen Fokus die Ausbildung (formale und nicht-formale) für nachhaltige Entwicklung und bürgerliches Engagement war. Das Projekt verband Bürgerinitiativen, nichtergierenden Organisationen und die akademische Kreisen und schaute die praktische Dimension der nachhaltige Entwicklung. Diese Themen und die im Projekt verwendeten Methoden wurden Hauptthemen und Methoden des Vereins nach dem Ende des Projekts und Grundlage der Universitätskampagne Place for future. Der Verein initierte 2 Universitätskurse und 1 Masterprogramm („Environmental Management’) an Neue Bulgarische Universität, wo  Menschen aus der  „lebendigen Zivilgeselschaft” als Lektüre eingeladen werden.  Dieses Jahr stiftete der Verein ein interdisziplinäres Zentrum für nachhaltige Entwicklung. Sofia Bürgerverein Schtastlivetsa in Bilder und Photoes Die Aktivitäten des Vereins werden vorwiegend auf Projekt-Basis verwirklicht und finanziert. Daneben organisiert Verein „Schtastlivetsa“ Seminare, Diskussionen, Konferenzen, Ausstellungen, Workshops auf aktuelle Themen, die nachhaltige Entwicklung und/oder bürgeliches Engagement behandeln. Das Team des Vereins ist interdisziplinär –Universitätsdozenten, Umweltschützer, Architekten, Filologen, Kulturwissenschaftler etc. Der Verein arbeitet aktiv mit Studenten und Freiwilligen, jedes Jahr wird ein Sommerpraktikum für Unterstützung des nachhaltigen Tourismus in Chiprovtsi Gemeinde (in Stara Planina Gebirge, Bulgarien) organisiert. Bürgerverein Schtastlivetsa hat feste Partnerschaften mit über 20 Naturschutz-, Ausbildungsorganisationen, öffentliche Institutionen und Bürgergruppen.

Mehr information (auf Bulgarisch, Englisch, Französisch)- http://placeforfuture.org

* * *

In Deutsch:

SHTASTLIVETSA Sofia Civic Assotiatin  Място за бъдеще - Mozilla Firefox 20.5.2015 г. 152324  & logo-ejbw

„Nachhaltiger Konsum für eine zukunftsfähige Welt“,

Deutsch-Bulgarische Jugendbegegnung

*

7 thoughts on “За СГС „Щастливеца“

  1. Pingback: Юлиана Наскова | Място за бъдеще

  2. Pingback: Пролетен пътуващ университет “Европа на път: Овластяване на гражданите и устойчиво развитие” – Чипровци 2014: | Място за бъдеще

  3. Pingback: 19 ноември 2016 г.: Общо събрание на Сдружение Щастливеца | Място за бъдеще

  4. Pingback: П Р О Г Р А М А на Международен пътуващ университет „Европа – място за бъдеще” – Чипровци 2017 | Място за бъдеще

  5. Pingback: Crowd-In_Project | Място за бъдеще

  6. Pingback: ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА “София 2020: Градска мобилност от миналото или от бъдещето?” 16-18 април 2018 г. -I-MaP – Crowd-In Project | Място за бъдеще

  7. Pingback: Сдружение Щастливеца 2020 on line лекция за мрежа Място за бъдеще – на гости на студенти по икономика в НБУ | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>