Схема за организиране на протест: от Борислав Сандов

ПРОТЕСТ

1. Цел

Протестът е форма на изразяване на гражданска позиция, след като не е бил постигнат резултат по друг начин. Всеки гражданин може да изразява своята позиция чрез протест и това е негово конституционно право. В повечето случаи протестът се появява естествено и той е противовес на лоша политика в дадена сфера или институция. Според своята цел протестът е:

 • Изразяване на позиция/мнение. Предложение за промяна (Например протести на хомосексуалисти; изразите на съпричастност, като траурни шествия; гладни стачки и други.)

 • Опит за предотвратяване вземането на несправедливо решение, заповед или законодателна инициатива (Превантивна мярка, която може да бъде под формата на различни инициативи. Идеята е да се избегне вземането на лошо решение, което да доведе до по-голям конфликт.)

 • Опит за блокиране на вече взето решение и за неговото връщане за съгласуване (Например протест срещу нов закон, решение за увеличаване на данъци, закриване на предприятие и др.)

 • Израз на недоволство към определена политическа система или властови орган (Протести срещу правителство, президент, местна власт, институции, предприятие, фирма и др.)

Доказан факт е, че протестите успяват да обединят групи от обществото или дори цялото общество. Също така е видно и това, че протестите в по-голямата си част са успели да постигнат частично или напълно своите искания и своята цел.

Не бива обаче протестите да бъдат самоцел. Това обезличава самата идея и прави това действие по-малко значимо.

Всеки протест е политически, тъй като той касае управлението и е израз на недоволство спрямо вземането на решения от определени органи.

2. Форма

А) Вид

Според своя вид протестът може да има няколко различни проявления. В зависимост от протестиращата група и от идеите за протест той може да бъде:

 • шествие – При тази форма на протест група от хора се събират на едно място, след което се насочват към друго място по предварително обявен маршрут. То може да е както пешеходно, така и велосипедно, автомобилно и т.н.

 • митинг – Традиционен начин на протест, при който на определено място се събират хора, за да изразят своето гражданско право на недоволство.

 • flash mob – Това е форма на протест, при който за много кратко време се събират група от протестиращи и извършват определени действия. При този протест трудно може да бъде въздействано от органите на реда или провокатори. В тези случаи информационният канал е само един, а времето за действие е по-малко от 1-2 часа.

 • игнориране на работни задължения – При протести на браншови и синдикални организации често пъти се наблюдава прекратяването на работните задължения, с което се блокира процесът на функциониране на дадено предприятие или сфера, а понякога и цял отрасъл (като транспорт, образование и др.)

 • гражданско неподчинение – То може да се изразява в това да не се изпълняват основните задължения на отделния индивид в обществото, като например плащането на данъци, такси и сметки, или в това да се блокират основни транспортни коридори. Съществуват и други форми на гражданско неподчинение, които обаче са отвъд закона.

 • други (хакерски атаки; възпрепятстване на определени служебни задължения; показни акции; провокативни послания и др.)

Б) Място

За да се определи мястото на протеста, е редно да се изхожда от неговата същност и най-вече от това към кого е насочен. Освен зоните, които не се позволяват за протест, всяко едно друго общинско или държавно място може да се използва за целта. Има и вариант, при който да се търси място, което да е удобно за протестиращи и медии, като централни части и площади на административните центрове. При провеждане на шествия е добре те да минават през конкретни адресати на недоволството, като пред тях се спира за определено време и се скандира. При провеждане на алтернативни форми на протест се избира най-подходящото за целта място. Като място за протест може да се определя и Интернет пространството.

В) Продължителност

Според целта на протеста и резултата, който трябва да постигне той, продължителността варира. Протестът може да еднодневен или в продължение на много дни. Може да е ежеседмичен или в дни на заседаване на определен орган. Според неговата единична проява би трябвало да се прецени и времетраенето му в часове. Според това той може да е мигновен (до 1 час) или продължителен (до 5-6 и повече часове). Редно е да се изхожда и според деня, сезона, работното време на органа, срещу който е насочен. Най-удачна за единичен протест е продължителността от 2-3 часа. При организиране на безсрочни протести е възможно и непрестанното стоене на едно локализирано място.

3. Организация, координация, медиация

А) Предварителни срещи

При първоначалното зараждане на идеята за протест е необходимо да се провеждат предварителни вътрешни срещи на основната организация. Редно би било да се обособи екип, който да си разпредели основните задължения и да уточни начина на комуникация помежду си. След като този екип заработи, може да се мисли за търсене на партньори, които да подпомогнат дейността. Срещите с партньорите би трябвало да се случват паралелно с тези на основния екип. При желание за по-голяма масовост е добре да се изготви списък на потенциални партньори и да се проведат срещи и с тях (поотделно или заедно). С наближаването деня на протеста срещите трябва да зачестят и допълнително да се разпределят текущи задачи между участниците в екипа. Освен с организации предварителни срещи могат да се правят и с отделни личности, които имат потенциала сами да работят в посока на подкрепа и помощ при организирането или да се опитват по друг начин да разрешат проблема. Такива могат да бъдат журналисти, омбудсмани, депутати, общински съветници, синдикалисти и др.

Б) Разпространение на информация /Агитация

В началото на всеки организиран протест стои разпространението на информацията, заради която се налага протестът. Необходимо е да се използват повече канали за агитация, особено в днешно време, когато Интернет пространството дава повече възможности. Според типа на агитация се изискват различни подходи. Изготвянето на плакат и брошури би следвало да бъде в началната част, тъй като се изисква време за отпечатване и разпространение. Следващите ходове трябва да са насочени към печатните и електронните медии. В днешно време особено ефективни се оказват услугите на електронната поща e-mail, както и блогосферата, Skype, ICQ, Facebook и My Space. Най-добре при повечето от тях е да се разпраща кратко синтезирано съобщение с линк към сайта на основната организация, където да е качена цялата информация. При кампании с провеждане на по-голям брой протести би могло да се мисли и за печат върху тениски, шапки, кърпи и др.

Организирането на информационен щанд, подписка или вербална агитация също подпомагат сериозно процеса на информираност и привличане към каузата на протеста.

В) Връзки с медии

При организирането на протест е задължително предварително да бъдат известявани медиите. Те, от своя страна, биха могли да направят темата публична и по този начин протестът да добие популярност и да предизвика обществен дебат. При организиране на протест, за който каузата не е припозната от обществото, се налага поне една седмица по-рано (ако това е възможно) да бъдат изпращани съобщения и информации до медиите, които да популяризират самата тема. Редно е да се търсят всякакви начини за излизане в медийното и Интернет пространство. Два или три дни преди самия протест трябва да се изпрати прес-съобщение, в което да се упоменава основен лозунг, конкретни детайли за място, начален час и продължителност. Задължително е да се упоменат лица и телефонни номера за контакти с медиите. Освен със самите редакции на медиите е добре да се поддържа контакт и с отделни журналисти.

4. Участници

А) Основен организатор

Организатор на протест може да бъде както физическо, така и юридическо лице. При протест, организиран от инициативен комитет или група граждани, е добре да бъдат вписвани повече от едно за основни организатори. При протест, организиран от сдружение, браншови съюз или друго юридическо обединение, за основен организатор се вписва самата организация и се подписва от неин ръководен представител. И в двата случая се избира председател на протеста, като е допустимо това да не е само едно лице.

Б) Партньори

Винаги е добре да има партньори, които да подпомагат организацията, както и да активизират свои съмишленици. Това би следвало да бъдат групи, които са тематично близки, но също може и да са от друга сфера. Освен самата съпричастност, партньорите могат да бъдат въвлечени в каузата и да я отстояват и в бъдеще според своите възможности. Освен това тяхната помощ може да се използва и при изготвянето на агитационни материали и тяхното разпространение.

Ако е правена подписка по този въпрос, то подписалите я също се явяват до голяма степен партньори.

В) Коменданти

В уведомителното писмо за протест е необходимо да бъде упоменат поне един комендант. Ролята на коменданта е да бъде човекът за контакт с органите на реда, както и този, който съблюдава протеста да не преминава отвъд границите на закона. Комендантът или комендантите могат да обособят и група от хора, които да имат ролята на вътрешна охрана на протестното мероприятие. Тази група от хора би следвало да бъде с отличителни знаци, които да са разпознаваеми от всички, и да бъде описана в списък, който се дава на полицията. Комендантът не бива да стига до саморазправа с отделни протестиращи. Той би следвало да съблюдава за спазването на реда и при идентифициране на закононарушител, или по сигнал на някой от групата за вътрешната охрана, да сигнализира полицията, за да може да бъде отделено лицето или групата, които нарушават разпоредбите на организаторите и закона.

Г) Оратори

Ораторите са тези хора, които трябва да информират и разясняват на протестиращите целта, към която се стреми протестът, защо се е стигнало до протест и т.н.

Препоръчително е да има поне 5 различни оратора, както и сценарий на изказванията им. Те трябва да обединяват позициите на всички хора и да ги убеждават в правотата на каузата, заради която се организира протестът. Изказванията им е добре да са кратки и конкретни, ясни и разбираеми. Между изказванията на различните оратори би трябвало да има кратки паузи с музикален или друг съпровод.

Д) Предполагаем брой хора

Предполагаемият брой хора е важно да бъде уточнен, както за да се обезпечи проявата с агитационни и друг вид материали, така и за бъде описан в уведомителното писмо. Не се изисква точно число, но е добре да бъде близък до реалния ориентир.

5. Документи

А) Уведомление

ЗСММ

“…Чл. 8. (1) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват общинския народен съвет или кметството, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.

(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок…”

До Кмета на ………

(адрес),

(град)

Зам.-кмет ………..

Директор на Дирекция

„Сигурност и обществен ред”

(при отсъствие на подобно звено, то уведомлението е само до кмета)

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Относно:

Уведомление за гражданско присъствие/шествие/митинг/….

От …………………….,

с председател …..,

GSM: ……………….,

адрес: ……………

Уважаеми/а господин/жо ….,

На основание ЗСММ, Ви уведомяваме за следното планирано от нас мероприятие …../……. по смисъла на ЗСММ.

Място: (конкретното място на провеждане)

(Заб. При шествие се упоменава мястото на тръгване, имената на улиците, през които ще мине, и място на приключване)

Време: ……………

(Дата. Месец. Година), от ….часа до …. часа.

Събиране: …..ч

Начало: ……ч

Край: …….ч

Освобождаване на …конкретното място: …….ч

Материали: ……..плакати, информационни брошури, озвучителна техника и мегафони, озвучителен автомобил, ……..

Организатори:

(Тук се упоменават самите организации или физически лица)

Председател: (Име на председателя на самото мероприятие)

Отговорници обществен ред: (Упоменават се имената на комендантите). Лице за връзка с органите на реда: …………, тел. 08……

Очакваме на мероприятията да присъстват около ……. граждани максимум.

Град, Дата на подаване.

С уважение,

Име, Организация

Име, Организация

……, …………………

Б) Обезпечение с електричество (Ако е необходимо)

Пише се молба до енергоразпределителното дружество, което работи на територията на самия протест. Тя е в свободен текст. Информация за самото дружество би трябвало да се получи от самата община. Молбата се пише по-рано (поне 48 часа преди самото мероприятие), за да има време да й се отговори. В нея се упоменава вида на тока (двуфазен или трифазен), както и приблизителното време, в което да се предоставя. Услугата струва между 30 и 50 лв. за 2-4 часа. Енергоразпределителното дружество може да откаже, затова е добре винаги да има и вариант “Б”. Той би могъл да включва генератор, който работи на течно гориво. При работата му се вдига шум и той е добре да се намира на поне 30-50 метра от самата озвучителна техника.

В) Протокол с органите на реда

Протокол от такъв тип не е задължителен, но е препоръчителен. Особено, когато се касае до протест, на който се очакват голям брой хора и съществува риск от провокационни елементи или групи. Протоколът се подписва от двете страни (организатори и органи на реда), като в него се споменава, че организаторите са запознати с нормативните и законови разпоредби. Вписва се и че ще бъде предоставен списък с хора, отговарящи за вътрешната охрана, начело с главния комендант. При необходимост може да се запише и намерението за контролни пунктове, както и за недопускане на определени хора с отличителни знаци.

6. Анализ

Силни страни

Слаби страни

Възможности

Рискове

7. Извънредни ситуации

При възникването на извънредни ситуации се изисква бърза реакция от страна на организаторите.

Ако се появят провокатори, които имат намерение да опорочат идеята на самия протест и поведението им не отговаря на изискванията на закона, то би трябвало да се уведоми комендантът за тази ситуация. Той от своя страна трябва да уведоми органите на реда, които да отстранят тези лица от мястото на протеста и не позволят повторната им поява. В закона за събиранията, митингите и манифестациите това е упоменато, а също така би трябвало и да е включено в протокола, който се подписва преди протеста. Превенцията в този случай е трудно осъществима, защото единствено добра разузнавателна система може да предскаже подобни провокации.

При възникване на извънредна ситуация на полицейско насилие и полицейски произвол би следвало комендантът да осведоми главния отговарящ от страна на полицията, както и общината, на чиято територия се извършва протестът Редно е организаторите да са се обезпечили с техника за заснемане, с която да документират подобни нарушения и да отстояват впоследствие интересите на потърпевшите в съда.

Горният материал е подготвен от Борислав Сандов. Ако искате да ви го пратим като Open Office файл, пишете ни на place.for.future -в- gmail.com.

Борислав Сандов по време на протестите пред Парламента през януари 2009 г.

                   ПРИЛОЖЕНИЕ:

Коалиция “За да остане природа в България” за протеста на 14 януари

Какви са целите на протеста?

Обединяваме се, защото искаме една по добра страна, в която да живеем. Искаме да променим държавата и гражданското общество и работим заедно за държава с гарантирано пряко гражданско участие в управлението. Приоритет и цел на протеста е приемането на исканията на различните протестиращи групи

Наистина ли сте се обединили и кои?

Инициатори на протеста са три основни групи- студенти, природо защитници и земеделци – към тях се присъединиха и българските майки. Това е само началото на съединението и на протеста и за напред са добре дошли граждани, граждански групи, движения и организации, които искат заедно да се борим за една правова, законова държава с работещто правителство, парламент и институции, както и за приемане на конкретните справедливи и належащи искания на протестиращите.

Как ще опазите реда по време на протеста?

Категорично не одобряваме и не толерираме силови и расистки прояви! Определили сме коменданти и охрана на протеста, излъчени от съорганизаторите, които ще следят за провокатори и ще сътрудничат на органите на реда. Призоваваме всички участници в протеста за мирно и конструктивно постигане на общите ни цели и конкретни искания.

Партиите?

Добре дошли са членове на партии, но само, за да подкрепят като граждани исканията на протестиращите. Категорично предупреждаваме членове и партийни централи да не се опитват да променят духа на исканията на протестиращите и да не манифестират с политически знамена и лозунги.

Какво трябва да знаем за провеждане на законен протест

Инструкции от организаторите:

Събранието на народа пред Народното събрание

14.01.2008 от 11.00 до 18.00часа

Молим всички да спазват следния код на поведение:

1. Поведение съобразено със законите на Република България

2. Да се спазва времето и мястото, определени за събитието

3. Изпълняване на указанията на МВР

4. Считат се за недопустими всякакви прояви на агресия и насилие.

5. Прояви, които носят послание, различно от предварително уговореното да не се допускат в рамките на събитието.

6. Знамена и символи на политически партии и националистически организации или клубове няма да бъдат допуснати.

7. Недопустима е употребата на алкохол и наркотици по време на събитието.

От: Организаторите

НИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ!

НИЕ се ОБЕДИНЯВАМЕ около исканията на ВСЕКИ ОТ НАС и ще протестираме докато Парламента и Правителството не изпълнят всяко едно от тези искания.

Подробни инструкции за организиране на протести от ТРЪНКИ И БЛОГИНКИ 1 ТРЪНКИ И БЛОГИНКИ 2 Внимавайте за провокации!!! От форумите на “КАПИТАЛ” Лесно може да се предпазите от провокации. Не бъдете негативни. Вместо да ги освирквате – надсмейте им се. Те са наясно че са катили. Вместо да си тровите умовете с отрицателни емоции – смейте им се. Ще ги боли още повече. Все пак те успяват да се самозалъгват с идеята че са полезни за обществото. Покажете им че грешат, но не с крясъци а с по-рафинирани методи. Проявете фантазия. Закачливи послания чрез текст и рисунки ще са много по-ефикасен метод за въздействие над душиците им. Тях и без това ги е страх. А и така ще се предпазите от провокатори, целящи да превърнат протестите във вандализъм, даващи по този начин повод на “правозащитните” органи да извършат насилие спрямо

ВИЖ ОЩЕ:

МиниизображениеБорислав САНДОВ, 

съпредседател на Политическа партия Зелените, и Фондация за околна среда и земеделие: Хранителна независимост

ВЪРНИ СЕ КЪМ : УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

3 thoughts on “Схема за организиране на протест: от Борислав Сандов

 1. Pingback: Практически съветник | Place for future

 2. Pingback: “Моите права в Европейския съюз” – Втора част: Студентски права и права срещу полицейски произвол | Място за бъдеще

 3. Pingback: Борислав Сандов – Хранителна независимост | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>